Львівський національний університет імені Івана Франка

Геологічний факультет, кафедра фізики Землі

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Структура:

 


Електронний підручник: 
Частина 1. Базові поняття статистики
Частина 2.  Вступ до дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу
Частина 3.  Методи аналізу багатовимірних і просторових даних у науках про Землю
Методичні вказівки:
Лабораторні заняття 1 - 7
Лабораторні заняття 8 - 14
Лабораторні заняття 15 - 21
Тести (проміжний контроль)
Зразкові запитання для підсумкового іспиту
Рекомендована література
Інтернет-ресурси
 
Напрям підготовки: 0707 Геологія Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Спеціальність
Лекції
Лабораторні заняття
Залік
Іспит
Семестр: V Форма навчання: Денна
6.070701 Геологія
36 год.
18
 +
 
6.070703 Геохімія, мінералогія
36
 
+
6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища
36
+
 
Семестр: VII Форма навчання: Заочна
6.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища
8
32
*
 
Семестр: VIII Форма навчання: Заочна
6.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища
6
24
+
 

* – контрольна робота

Проводить заняття:

Лекційний курс

Лабораторні заняття

доц. Хом’як М.М.

доц. Хом’як М.М.

(ГЛР-31, ГЛХ-31, ГЛЕ-31, ГЛЕ-41з)

ас. Дацюк Ю.Р.

(ГЛЕ-32)

ас. Павлюк О.М.

(ГЛР-32)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Про курс

Статистичний аналіз є важливим інструментом отримання нової, об’єктивної інформації в усіх природничих науках, зокрема, і в геології. Це в поєднанні з комп’ютерними технологіями дає змогу розв’язувати низку задач опрацювання даних вимірювань, виконувати математичне моделювання мінливості геологічних об’єктів, перевіряти гіпотези і робити прогнозні висновки. Водночас геологічні дисципліни дали поштовх розвитку прикладних розділів геостатистики (зокрема, методів крайгінгу), пов’язаних з оцінюванням просторово-часової залежності даних, складанням карт і підрахунком запасів. Тому префікс “гео” в контексті нашої роботи збірний і означає практичну спрямованість методів статистичного опрацювання геологічних даних.

Концептуально курс лекцій задуманий у трьох частинах: 1) виклад базових понять статистичного апарату; 2) основи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу;
3) методи аналізу багатовимірних і просторових даних, які часто використовують у циклі наук про Землю. Перші дві частини відповідають семестровому курсу, який читають студентам геологічного факультету на третьому курсі. Його успішне вивчення передбачає засвоєння базових дисциплін та орієнтування в тих задачах геології, геохімії і геофізики, де виникає потреба в статистичному аналізі. Третя частина є спецкурсом із комп’ютерного опрацювання інформації, який доцільно прослухати майбутнім магістрам та спеціалістам. Потреба в такому курсі лекцій зумовлена, насамперед, відсутністю україномовної літератури.

Наведений матеріал не охоплює всіх тем і типових задач. Головне його завдання – допомогти зацікавленому читачеві підготуватися до самостійного вивчення, розуміння і практичного використання сучасних методів статистичного аналізу, які найчастіше вже реалізовані у вигляді прикладних програм. Однак такі програми залишаються чорним ящиком” для непідготовлених (незрозуміла термінологія, мета, суть і особливості того чи іншого методу), що стримує їхнє ефективне використання.

МЕТА КУРСУ

викласти студентам теоретичні основи методів геостатистики, сформулювати класи геологічних задач, що розв’язуються даними методами та їх специфіку, а також забезпечити практичне оволодіння навиками обробки статистичного матеріалу з допомогою сучасної комп’ютерної техніки.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Полягає у вивченні рекомендованої літератури, закріпленні теоретичного матеріалу та виконання лабораторних робіт.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: перевірка результатів виконання лабораторних робіт, тестування теоретичних знань.
Залік, екзамен: усне опитування теоретичного курсу й перевірка практичних навиків роботи з комп’ютером для розв’язування типових задач геостатистики.

   
 
      
   

 

© Хом’як М.М.          © Designed by Плавуцька Ірина, 2005-2006