Львівський національний університет імені Івана Франка

Геологічний факультет, кафедра фізики Землі

Геостатистика (курс лекцій від Хом’яка М.М.)

    Навчальний план  Частина: 1 2    Лекції: 1  2  3  4  5  6 7

Частина 1

 

Ресурси:

Базові поняття статистики

Електронний підручник: 
Частина 1. Базові поняття статистики
Частина 2.  Вступ до дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу
Частина 3.  Методи аналізу багатовимірних і просторових даних у науках про Землю
Методичні вказівки:
Лабораторні заняття 1 - 7
Лабораторні заняття 8 - 14
Лабораторні заняття 15 - 21
Тести (проміжний контроль)
Зразкові запитання для підсумкового іспиту
Рекомендована література
Інтернет-ресурси

 


Зміст

 

 

1. Вступ до геостатистики

 
    Характер геологічної інформації Види геологічної інформації Шкали вимірювання кількісних даних Первинне опрацювання інформації Системний аналіз геологічних об’єктів і процесів Три типи математичних моделей: > 1. Детерміномана модель > 2. Активний експеримент
> 3. Пасивний експеримент
Роль математичної статистики в опрацюванні геологічних даних 4 умови коректного застосування математичної статистики Поняття про статистичну змінну Геологічна сукупність і вибірка Завдання математичної статистики Загальна схема розв’язування геологічних задач Геостатистика: між ейфорією та скепсисом
 
 

2. Головні поняття теорії ймовірностей

 
    Термінологія Головні властивості ймовірностей Приклад обчислення ймовірностей за допомогою частотного відношення Формула ймовірності для повної системи подій Формули ймовірності гіпотез (формули Байєса) Приклад на використання формул Байєса  
 

3. Функція розподілу. Характеристики статистичного матеріалу

 
    Форми відображення кількісної інформації Класифікація випадкових величин Побудова гістограм Властивості функції розподілу Характеристики випадкових величин: Характеристики центральної тенденції Характеристики розсіяння Коефіцієнти асиметрії та ексцесу  
 

4. Головні закони розподілу, які використовують у геостатистиці

 
    Біноміальний закон розподілу Закон розподілу Пуассона Нормальний закон розподілу Логарифмічно нормальний (логнормальний) розподіл Інші закони розподілу Розподіл Стьюдента (t-розподіл) Розподіл хі-квадрат Розподіл Фішера (F-розподіл)  
 

5. Точкові та інтервальні оцінки статистичного матеріалу

 
    Критерії оцінювання Точкові оцінки для математичного сподівання, дисперсії, асиметрії та ексцесу Інтервальна оцінка для математичного сподівання Мінімально необхідна кількість вимірювань для оцінювання математичного сподівання із заданою точністю Інтервальна оцінка для дисперсії Дисперсія асиметрії та ексцесу й перевірка гіпотези про нормальний розподіл  
 

6. Перевірка геологічних гіпотез

 
    Поняття про статистичне доведення Шість етапів статистичного доведення Похибки першого й другого роду Параметричні й непараметричні критерії Критерій погодженості хі-квадрат Узгодженість експериментальних даних з нормальним законом розподілу  
 

7. Порівняння двох об’єктів за середнім та дисперсією

 
    Критерії Велча й Вілкоксона Критерії Фішера й Сіджела – Тьюкі Деякі типові задачі на застосування критерію Фішера  
   
 
Навчальний план  Частина: 1 2    Лекції: 1  2  3  4  5  6 7
   

 

© Хом’як М.М.    © Designed by Плавуцька Ірина, 2005-2006