ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань за напрямом

”Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування”

для вступу на V курс (спеціалісти, магістри) геологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

   

Затверджено

на засіданні Вченої ради геологічного факультету (протокол №  95/3  від «6 »березня   2013 р.)

Голова Вченої ради  В.В.Фурман

1.Екологічні системи та їхня ієрархія. Біогеоценоз.

2.Головні закони екології.

3.Екологічні проблеми енергетики.

4.Атмосфера та її екологічні функції.

5.Науково-технічний прогрес і соціоекологічна криза.

6.Біосферне вчення як методологічна основа виникнення соціоекологічної науки.

7.Екологія людини.

8.Моніторинг довкілля (атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтового та рослинного покриву тощо).

9.Дистанційні методи моніторингу довкілля.

10.Геологічне середовище (складові частини, головні властивості, екологічні функції).

11.Екзогенні геологічні процеси і техногенез.

12.Ендогенні геологічні процеси і техногенез. Природні і техногенні геофізичні поля.

13.Тектонічні умови геологічного середовища України і його типізація.

14.Літолого-стратиграфічні комплекси геологічного середовища України.

15.Природно-кліматичні умови і фактори геологічного середовища України.

16.Зміна стану геологічного середовища України під впливом господарської діяльності.

17.Методи дослідження геологічного середовища.

18.Зміна геологічного середовища під впливом видобутку корисних копалин.

19.Ґрунти в наземних екосистемах. Будова ґрунтового профілю. Фазовий склад ґрунту.

20.Ерозія ґрунтів, її наслідки та шляхи подолання.

21.Гумус, його походження, гуміфікація.

22.Інженерно-геологічні властивості ґрунтів.

23.Екзогенні і ендогенні геодинамічні процеси і їх інженерно-геологічне значення.

24.Фізико-географічні характеристики річкових басейнів. Водний режим рік. Річковий стік та річкові наноси.

25.Озера: походження, водний баланс, рівневий режим, гідрохімія. Озерні відклади.

26.Колообіг води в природі. Глобальний водний баланс. Внутріматериковий колообіг води.

27.Підземні води як основа екологічних ситуацій. Значення гідрогеологічних досліджень у вирішенні екологічних питань.

28.Гідрогеохімія зони активного водообміну.

29.Рух ґрунтових і напірних підземних вод. Приплив підземних вод до водозабірних споруд.

30.Гідрогеологічне картування.

31.Методи вимірювання гідросфери.

32.Методи вимірювання й аналізу параметрів ґрунтів.

33.Екологічна паспортизація.

34.Екологічна експертиза.

35.Екологічний аудит.

36.Оцінка впливу на навколишнє середовище.

37.Антропогенне навантаження на ґрунти і його нормування.  Оцінка забруднення ґрунтів. 

38.Антропогенний вплив на повітряне середовище і його нормування.

39.Антропогенне навантаження на водні ресурси; контроль якості води. Методи очищення стічних вод.

40.Природокористування. Природні ресурси. Економічні заходи забезпечення охорони довкілля.

41.Еколого-економічні збитки. Екологічні показники продукції.

42.Ідеї та принципи концепції сталого розвитку.

43.Формування національної екологічної мережі України.

44.Класифікація природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

45.Місто як соціально-екологічна система. Управління екологічним станом міста.

46.Моніторинг геологічного середовища урбанізованої території.

47.Еколого-геохімічні дослідження промислово-міських агломерацій. Екологічне зонування міст.

48.Методи відновлення і відтворення природних ландшафтів.

49.Методи утилізації промислових та побутових відходів.