ПРОГРАМА

 фахових вступних випробувань за напрямом

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
для вступу на бакалаврівський рівень
геологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

   

Затверджено

на засіданні Вченої ради геологічного факультету (протокол №  95/3  від «6 »березня   2013 р.)

 Голова Вченої ради  В.В.Фурман

 

  

I. Будова Землі. Земна кора: її будова та хімічний склад. Речовинний склад земної кори. Гірські породи та мінерали. Головні породоутворюючі мінерали (кварц, польові шпати, карбонати, амфіболи, сульфати, сульфіди, окисли та гідрооксиди).

II. Геологічна хронологія. Відносний та абсолютний вік в геології: методи визначення. Палеонтологічні дослідження. Процеси переходу решток організмів у викопний стан. Класифікації фосилій. Седиментологія, її методи і завдання.

III. Геологічні процеси та їхня роль у формуванні земної кори. Екзогенні процеси: звітрювання, геологічна діяльність вітру. Поверхневі біжучі води та їхня геологічна діяльність. Ерозійно-акумулятивний рельєф. Геологічна діяльність підземних вод. Карст. Діяльність льодовиків та форми водно-льодовикового рельєфу. Четвертинне зледеніння. Геологічна діяльність моря. Седиментологія як наука. Мета і завдання седиментологічних досліджень. Діагенез осадів, утворення осадових порід. Класифікація та головні типи осадових порід. Принципи стратиграфії. Стратиграфічні підрозділи., схеми, шкали.

Методи розчленування і кореляції осадових відкладів. Біостратиграфічний, літологічний та геохімічний методи. Органогенні побудови. Комплексне вивчення стратиграфії донних осадів внутрішніх акваторій і шельфу відкритих морів.

IV. Ендогенні процеси. Рухи земної кори (тектонічні деформації). Складчасті та розривні дислокації, умови їх розвитку. Землетруси та методи їх вивчення. Магнетизм. Форми залягання ефузивних та інтрузивних порід. Головні типи магматичних порід та їхня класифікація. Метаморфізм та метаморфічні породи.

V. Фізичні процеси в Землі. Головні компоненти природи. Пружні властивості гірських порід. Сейсмічні хвилі. Будова Землі за сейсмічними даними. Магнітне поле Землі та методи його вимірювань. Електричне поле Землі. Метеорологія та основні її завдання. Метеорологічні спостереження, збір та опрацювання інформації. Загальна циркуляція атмосфери. Клімат Землі; головні фактори формування клімату. Принципи класифікації кліматів. Головні екологічні проблеми сучасності та їхній вплив на стан кліматичної системи.

VI. Геологічні та геолого-екологічні карти. Масштаби і типи карт. Стратиграфічна колонка та геологічні розрізи. Головні структурно-тектонічні елементи суші. Давні платформи та їхня будова. Складчасті (геосинклінальні) системи, Східно-Європейська платформа та її структура в межах України. Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина та складчаста споруда Донецького басейну. Складчаста область Українських Карпат та Гірського Криму. Геолого-екологічне районування території України: за ландшафтами, особливостями ґрунтового покриву, за особливостями екзогенних та ендогенних геологічних процесів. Геолого-екологічне районування України за характером забруднення довкілля.

VII. Утворення ґрунтів . Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів (забарвлення, структура ґрунту, гранулометричний склад, новоутворення і включення). Ґрунтові профілі. Ґрунтоутворюючі породи та їхні категорії. Ґрунт як дзеркало ландшафту.

VIII. Гідрологія. Розподіл вод на земній кулі, її колообіг. Хімічний склад вод, головні фізичні властивості. Ріки, будова гідрографічної мережі. Гідрологічні особливості річок як фактори розподілу фауни і флори. Озера, типи і стадії їх розвитку. Водосховища та особливості їх гідрологічного режиму. Походження, живлення та водний баланс боліт. Водні ресурси України та їхнє використання і охорона.

IX. Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки і природоохоронної діяльності. Загальні вимоги до організації спостереження за станом природного середовища. Моніторинг атмосферного повітря, поверхневих вод та підземних вод. Особливості розміщення спостережної  мережі. Радіоактивне забруднення природного середовища і його моніторинг, Методи польових геолого-екологічних досліджень. Геохімічні методи досліджень. Інженерно-геологічні та геоморфологічні методи. Гідрогеологічні методи. Стан заповідної справи. Класифікація природно-заповідних об’єктів. Організаційно-правові основи заповідної справи в різних категоріях заповідних об’єктів України.