English version
Періодичні видання
Дата останнього оновлення сторінки 20.03.2012

ІНФОРМАЦІЯ ВАК УКРАЇНИ

1. ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ ВАК УКРАЇНИ ВІД 04.04.2000 № 178
Наказ Вищої атестаційної комісії України від 7 липня 2008 р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 р. за № 21/16037)
Відповідно до пункту 3 Положення про Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року № 216, та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, та з метою удосконалення механізму оприлюднення творчого доробку науковців:

 

1. Унести до наказу ВАК України від 04.04.2000 № 178 „Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 431/4652 (із змінами), такі зміни:
1.1. Преамбулу наказу викласти в такій редакції:
“Відповідно до пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, з метою поліпшення опублікування результатів дисертаційних досліджень”.
1.2. Пункт 7 наказу викласти в такій редакції:
«7. Встановити такі вимоги, за умов дотримання яких періодичні друковані наукові фахові видання (далі – фахові видання) можуть бути включені до переліку наукових фахових видань, що затверджує ВАК України:
7.1. Фахове видання (журнал, збірник наукових праць) має свідоцтво про державну реєстрацію та загальнодержавну та (або) зарубіжну сферу розповсюдження засобу масової інформації.
7.2. Засновником (співзасновником) фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад.
7.3. Фахове видання має тематичну спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей з переліку наукових спеціальностей, затвердженого ВАК України за погодженням з МОН відповідно до чинного законодавства.
7.4. Наявність у складі редколегії фахового видання не менше трьох докторів наук з відповідної галузі науки – штатних працівників засновника. Редактором (головним редактором) видання є штатний працівник засновника.
7.5. Фахове видання підписується до друку за рекомендацією вченої ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що його
видає, про що зазначається у вихідних відомостях.
7.6. Тираж фахового видання не менше 100 примірників.
7.7. Наявність примірників фахового видання у фондах бібліотек України, визначених відповідно до наказу ВАК України від 04.04.2000 № 175 „Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за № 352/4573.
7.8. Електронна копія фахового видання буде розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України у розділі “Наукова періодика України” безоплатно.
7.9. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення фахового видання згідно з чинними державними стандартами України».
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови ВАК України.

Голова ВАК України В.Ф. Мачулін