ЗВІТ про наукову роботу геологічного факультету у 2002 році

1. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік

У звітному році продовжували свою діяльність на геологічному факультеті і розвивалися такі наукові школи:

1.1. Термобарогеохімія ендоґеннфих рудних формацій.

У 2002 році здійснено розробки прогнозно-пошукових комплексів, критеріїв та ознак золотого зруденіння в докембрійських утвореннях Українського щита на основі системного ТБГХ-вивчення флюїдного режиму і зональності розвитку родовищ золота різних формаційних типів. В рудних об’єктах та в безрудних кварцевих жилах з різних районів України виконані термобарометричні та кріометричні дослідження включень сольових водних розчинів та розчинів скраплених ґазів (вуглекислоти, азоту, вуглеводнів, переважно метану, та їхніх сумішей).

І.В.Попівняком захищена докторська дисертація “Фізико-хімічне моделювання флюїдодинамічних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ними зруденіння (на прикладі родовищ золота)”. Підготовлена до захисту докторська дисертація М.М.Павлуня “Фізико-хімічні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових і золоторудних формацій (за результатами ТБГХ-досліджень)”.

Завершується підготовка до видання у видавництві Українського державного геолого-розвідувального інституту (м. Київ) монографії “Геолого-ґенетична типізація золоторудних родовищ України” (за авторством О.Б.Боброва, Ю.В.Ляхова, М.М.Павлуня, А.О.Сіворонова). Перебуває у видавничому центрі університету на редаґуванні навчальний посібник Ю.В.Ляхова і М.М.Павлуня “Курс термобарогеохімії: теоретичні основи і методологія досліджень флюїдних включень в мінералах”.

1.2. Мінералогічна школа академіка Є.К.Лазаренка. При кафедрі мінералогії продовжує успішно розвиватися мінералогічна школа Є.К.Лазаренка, яку очолює професор Матковський О.І. Основні напрямки мінералогічних досліджень школи – загальна, регіональна і ґенетична мінералогія. Ці дослідження систематично висвітлюються на сторінках Мінералогічного збірника, що курується кафедрою мінералогії і у працях з мінералогії України. У 2002 році завершено перший етап дослідження з розробки мінералого-ґенетичних моделей формування родовищ і пошуково оцінних мінералогічних критеріїв на благородні метали та інші корисні копалини; завершується написання двох докторських дисертацій по цій тематиці. Розробки, що отримані в межах цих досліджень знайшли відбиття у навчальному посібнику професора О.І.Матковського “Прикладна мінералогія”, та в конспектах лекцій доцента Л.З.Скакуна “Мінералогія” (частина 1 і 2), що вийшли з друку в цьому році, а також у третій книзі “Мінерали Українських Карпат. Борати, арсенати, молібдати, фосфати, сульфати, карбонати, орґанічні речовини”, яка знаходиться в друці.

В цьому році науковці школи провели велику роботу з підготовки міжнародної наукової конфе:ренії “Мінералогія і мінералогічні музеї у ХХІ столітті”, присвяченої 150-річчю мінералогічного музею Львівського університету і 90-річчю від дня народження академіка Євгена Лазаренка, що відбудеться в кінці грудня, а також взяли участь в розробці проекту структури “Мінералогічної енциклопедії України”, підготовка і видання якої планується в п’яти томах (професор О.І.Матковський є членом редколегії усього видання, а доцент Л.З.Скакун – членом редколегії першого тому, кандидат наук Є.М.Сливко входить до складу експертної групи.

Школою започатковане багатотомне видання “Мінерали Українських Карпат”. Вийшло з друку дві книги цього видання і підготовлена до друку третя; йде праця над наступними двома книгами.

Теоретичні розробки, отримані в межах цих досліджень висвітлені у підручнику “Прикладна мінералогія”, яка підготована до друку професором Матковським О.І.

2. Держбюджетні теми

Шифр теми Гз – 16 Б “Внутрішня впорядкованість нижньодокемб­рійських комплексів Українського щита та оцінка факторів метаморфізму при їх формуванні”, науковий керівник професор, доктор геолого-мінералогічних наук Сіворонов А.О., № держ. реєстрації 0100U001437, термін виконання 1.01.2000 р. – 31.12.2002 р., штатних працівників – 3 – інженери; сумісників – 18, в тому числі докторів наук – 2, кандидатів – 6, інженерів –3, аспірантів, студентів – 10.

Основні результати

Структурно-формаційні комплекси Українського щита виявляють елементи внутрішньої впорядкованості, які визначаються параґенетичними зв’язками між формаціями та формаційними рядами як у вертикальному розрізі, так і по латералі. По латералі параґенетично поєднані суперкрустальні, плутоно-метаморфічні і плутонічні (ультраметаморфічні) формації утворюють асоціації, які є головною структурною коміркою досліджених комплексів. У вертикальному напрямку виділяються окремі типи формаційних рядів. Застосований формаційний підхід до вивчення нижньодокембрійських високометаморфізованих комплексів не має аналогів у світовій практиці.

Дослідження головних факторів метаморфізму та метаморфоґенного структуроутворення засобами математичного моделювання показало, що термічне розширення в межах літосферних теплових аномалій здатне вирівнювати всесторонні тиски на значному діапазоні глибин, суттєво збільшуючи їх у верхній частині розрізу аномалії. Якщо ж до термопружності додати об’ємні ефекти фазових перетворень речовини під-час плутонометаморфізму (5-10%), то всесторонні тиски на верхньокорових рівнях можуть зростати до 10 кбар і більше. Подібні ефекти не менш виразні при латеральному стисненні, що прикладається до бічних обмежень геологічних систем. Особливо складний і непередбачуваний розподіл всесторонніх тисків створюється інтегральним впливом гравітації, об’ємним ефектом фазових перетворень та тектонічних сил. При цьому всесторонні тиски менш за все залежать від глибини. Це пояснює латеральну зміну тисків в зонально метаморфізованих комплексах і невеликі глибини утворення міне­ральних парагенезів амфіболітових комплексів.

Анотація

Науково-дослідна робота спрямована на встановлення внутрішньої впорядкованості нижньодокембрійських структурно-формаційних комплексів Українського щита та дослідження головних факторів метаморфізму і матаморфоґенного структуроутворення при їх формуванні.

Головні монофаціальні структурно-формаційні комплекси побудовані параґенетично зв’язаними між собою асоціаціями суперкрустальних, плутоно-метаморфічних і плутонічних формацій, які можна розглядати як філетичні ряди.

В процесі формування структурно-формаційних комплексів на прогресивному етапі розвит­ку теплової аномалії середні нормальні напруги у значній мірі перестають бути лише функцією глибннності. Це пояснює латеральну зміну тисків в зонально метаморфізованих комплексах і невеликі глибини утворення міне­ральних парагенезів амфіболітової фації.

Ранньодокембрійське структуроутворення в межах Українського щита відзначається рядом особливостей. Воно обумовлюється, перш за все, впливом потужного силового фактору, роль якого у фанерозойському тектоґенезі незрівняно менша. Йдеться про об’ємні ефекти явищ термопружності та різноманітних фазових перетворень в ході плутоно-метаморфічних процесів. Поряд із суттєво іншою реологією метаморфічних та плутоно-метаморфічних комплексів, цей фактор приводить до різкого зростання варіаційності структуроутворюючих полів напружень, частої зміни пластичного, пружно-пластичного та в’язко-пружно-пластичного стилів деформування і, як наслідок, значної різноманітності різнорангових структурних форм.

Summary

The work is devoted to two problems: 1) the structural and compositional regularities in the Early Precambrian structural-formational complexes of the Ukrainian shield; 2) the dependence of the tectonic structures in the plutono-metamorphic associations on the metamorphic conditions. The main results are: 1) it was shown that metamorphic, plutono-metamorphic and plutonic geological bodies in many cases form integral associations, which can be regarded as some “pseudomorphic” rows, where each next member substitutes the previous one. 2) It was shown that cross sections of some metamorphic complexes have symmetrical structures and many plutonic complexes are located symmetrically in space. 3) It was shown that tectonic structure of metamorphic complexes depends not only the depths of forming but also on the ultrametamorphic processes which caused the additional tensions.

Опубліковані 2 статті і 4 тези доповідей на конференціях.

Шифр теми: Гк – 18 Б, “Розробка наукових основ прогнозування та пошуків золоторудних родовищ в докембрійських комплексах Українського щита”, науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Павлунь М.М., № держ. реєстрації 0100V001434, термін виконання 1.01.2000 р. – 31.12.2002 р. Штатних працівників – 5: з них 3 наукові співробітники, 1 – кандидат наук і 1 - інженер. Сумісників – 17: докторів наук – 1, кандидатів наук – 5, наукових співробітників – 3, аспірантів і студентів – 6.

Анотація

Проблема розробки системи науково обґрунтованих та ефективних методів великомасштабного прогнозування зруденіння, пошуків перспективних площ не втрачає актуальності, радше навпаки, спостерігається диверсифікація усталених підходів і пошук принципово нових, здебільшого комплексних, шляхів її оперативного вирішення. З усією гостротою ця проблема постала в Україні, де вже мало хто зі спеціалістів має сумніви щодо золотоносності її надр: зрілість питання передбачає створення на власній мінерально-сировинній базі золотовидобувної промисловості. Одначе рівень теоретичного і методологічного забезпечення її розв’язання досить низький. Необхідно робити рішучі аргументовані кроки у напрямку розробки прогнозно-пошукових комплексів щодо золотого зруденіння України, особливо провінції Українського щита, де потенційно може бути зосереджено >85% ресурсів золота країни. Цій важливій науково-прикладній проблемі присвячена дана робота.

Sammary

Problems of the elaboration of scientifically well-grounded system and affective methods of the large-scaled mineralization forecast and perspective areas searching are very actual now. Diversification of the generally accepted approaches and searching of the now mainly complex ways of its solution have took place. This problems are very actual for Ukraine as very few specialists have doubts about its auriferous. Maturity of this question makes possible foundation on the mineral-raw material own basis gold-out-put industry. At the same time level of the theoretical and methodological guaranteeing of this problem solving is very low. It is very necessary to do some arguented steps in direction of elaboration of the forecast-searching complexes concerning with Ukraine gold mineralization especially Ukrainian Shield containing about 85% of the country gold resources. The work is devoted to this important scientific-applied problem.

Опубліковано 8 статей і 3 тези доповідей на конференціz[.

Шифр теми: Гп – 17 Б “Створення моделі формування нових потенційно алмазоносних формацій різних вікових рівнів і районів на південному заході Східноєвропейської платформи”. Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Яценко Г.М. № держ. реєстрації 0100U001436. Термін виконання : 1.2000 р. – 12.2002 р. штатних виконавців – 2, з них 1 – доктор наук і 1 інженер; сумісників – 4, з них кандидатів наук – 1, аспірантів і студентів – 3.

Встановлено, що південно-західна окраїна Східноєвропейської платформи містить усі відомі у світі типи потенційно алмазоносних формацій. Це підтверджено прямими ознаками – знахідками алмазів.

Проведеними роботами встановлено, що границя платформи проходить по західній межі Передкарпатського прогину. До платформи також відноситься Переддобрудзький прогин і Припрутський виступ Західного Причорномор’я. Таке трактування значно розширює перспективні для пошуків алмазів.

Виявлені етапи активізації флюїдизантно-експлозивної діяльності різних вікових рівнів, які зафіксовані на усій території окраїни Східноєвропейської платформи. Найдавнішими є докембрійські етапи, коли формувалися комплекси схилів УЩ – метаморфізовані сублужного типу лампроїти, філіти, тощо. До верхнього протерозою (рифей, венд) відносяться формації Прип’ятського валу і західного схилу УЩ. Особливе місце займає девонський етап на Поділлі, пісковики якого відслонені на лівобережжі Дністра. Алювій рік, які їх перетинають, містять алмази.

Анотація

Основний предмет науково-дослідної роботи – алмазоносні структурно-формаційні комплекси земної кори південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (в межах території України).

Здійснена класифікація алмазоносних формацій кристалічної основи і чохла південно-західної частини Східноєвропейської платформи. Описані нові типи алмазоносних формацій і порід, райони їхнього розповсюдження, в новому аспекті охарактеризовані відомі і виявлені прояви алмазів. Особлива увага приділена нетрадиційним формаціям, способам їхнього виділення і критеріям пошуків пов’язаних з ними алмазів, приведена схема мінераґенії Українського щита. Виділені кімберліт-лампроїтовий ряд формацій і пов’язані з ними формації кір вивітрювання, а також осадові і матаморфогенні. Вони приурочені до епох активізації, що повторювались на досліджуваній території від пізнього докембрію до неоґену включно. Створена модель формування алмазоносних формацій.

Практичний результат - виявлені нові потенційно алмазоносні території, структурно-формаційні комплекси, формації та прояви алмазів.


Summary

The basic subject of research work – diamond-bearing structural - formatsionnye complexes of an earth's crust of southwest surburb of the East Europe platform (in borders of territory of Ukraine).

Classification of diamond-bearing formations of a crystal basis and a cover of a southwest part of the East Europe platform is carried out. New types of diamond-bearing formations and breeds, areas of their distribution are described, in new aspect the known and revealed displays of diamonds are characterized. The special attention is given to nonconventional formations, ways of their allocation and criteria of searches of the diamonds connected to them. Are allocated kimberlitic-lamproite line of formations and the formations connected to them crust aerations, and also sedimentary and metamorphogenic. They are dated for epoch of activization which repeated in researched territory from late precambrian up to neogena inclusive. The model of formation is created.

Practical result - new potentially diamond-bearing territories, complexes of structural - formatsionny are revealed.

Опубліковано 2 статті та 1 тези доповіді на конференцію.

Шифр теми: Гм – 20 Б “Створення мінералого-геохімічних моделей мінералоутворення в геологічних формаціях”, науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук проф. Матковський О.І., № держ. реєстрації 0100U0014358 термін виконання 1.01.2000 р. – 31.12.2002 р. Штатних працівників – 2 інженери, сумісників – 3, з них 1 доктор наук, професор і 2 кандидати наук.

Встановлені фактори нагромадження золота, сульфідів цинку, свинцю та срібла в рудоутворюючих системах Берегівського типу; детально досліджено механізм формування рудних концентрацій металів. Вивчено механізм функціонування піротинового бар’єру нагромадження золота в рудах із метаморфізованих товщ УЩ; встановлено мінералогічну зональність, що формується на такому бар’єрі. Виявлено залежність присутності та інтенсивності пізніх проявів гідротермальної мінералізації від більш ранніх мінеральних утворень; досліджено вплив піротинової мінералізації на розподіл та інтенсивність пізньої сульфідної мінералізації; встановлено основні контролюючі фактори розподілу халькопіриту в сфалеритових агрегатах та вплив ранніх карбонатних агрегатів на формування золото-кварцевого параґенезу.

Анотація
Досліджувались головні фактори накопичення золота та поліметалів в рудоутворюючих системах епідермального та мезотермального типів. Створені моделі поведінки рудних компонентів на геохімічних бар’єрах залізисто-сфалеритового та гексапіротинового типів. Ці моделі ґрунтуються на результатах дослідження мінералогічної зональності та числового фізико-хімічного моделювання систем типу розчин-мінерал.

Summary
`The creastion of mineralogical-geochemical models of ore-forming processes within geological formations`

The main results:

The mechanism of influence of pyrrhotite barrier on the gold ores formations within Ukrainian Shield metamorphic complexes was determined; the mineralogical zonality within these ore zones are characterized. At the base aforesaid results the new survey criteria are offered. The relations between intensity of post-ore hydrothermal mineralization and conditions of earlier mineral associations are dtscribed. The influence of pyrrhotite mineralization on the dissemination and intensity of late sulfide mineralization was studied. The control role of chalcopyrite dissemination within sphalerite aggregates and influence of earlier carbonatic aggregates.

Опубліковано 3 статті.

Міжrкафедральна фундаментальна науково-дослiдна робота. Шифр теми ОБ-71 Б . Розвиток теорії та методів дослідження фізичних полів Землі . № держ. реєстрації 0100U001448.

Наукові керівники:

Вакарчук Iван Олександрович, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, зав. каф. теор. фiзики, доктор фiз.-мат. наук, професор,

Лещух Роман Йосипович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, зав. кафедрою історичної геології, декан геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема виконується сумісниками - 7 : з них 1 доктор наук, 1 кандидат наук, 2 асистенти, 3 інженери.

Термiн виконання:
1.05.2000 — 31.12.2002

Проведено теоретичні дослідження розв’язування фазових рівнянь теорії розсіяння та обернених задач в побудові ефективних чисельних алгоритмів на основі методу скінчених елементів для дослідження неоднорідних структур. Розроблено інтегральний метод аналізу рівнянь неперервності для інтерпретації результатів дослідження складних багатовимірних моделей геодинаміки, кінетики неперервного середовища. Запропоновано методику розвязку зворотної задачі для лінійних моделей в задачах механіки суцільного середовища.

Summary

The studies have included researches of scattering theory and inverse problems in the inhomogeneous medium. Based on the finite elements method, the effective numerical algorithms are developed for modeling the tasks for physics of the Earth. The aim of these investigations is the substantiation and setting of the recommendations and formation of new approaches for geophysical methods. The results of analysis of scattering in inhomogeneous medium could be useful for solving the inverse problems in geophysics.

Опубліковано 1 стаття та 2 тез доповідей на конференціях.

Шифр теми: Гі – 76 Б. “Стратиґрафія і кореляція перспективних в нафтоґазоносному відношенні юрських відкладів півдня і заходу України”. Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук, професор Лещух Р.Й.; № держ. Реєстрації 0100U001433; термін виконання: 5.01.2000 р. – 31.12.2002 р. Штатних працівників - 1 м.н.с., сумісників – 5 , з них 1 доктор наук, 1 кандидат наук, студентів і аспірантів – 3.

У Зовнішній зоні Передкарпатського прогину у товщах юрських утворень вже відкриті Коханівське, Лопушнянське нафтові та Судово-Вишнянське і Рудківське газові родовища, а також відзначено ще низку нафтогазопроявів.

Тому питання стратиграфічного розчленування юрських утворень має важливе наукове та прикладне значення.

Опубліковано 4 статті і 5 тез доповідей.

Summaru

Jurassic stratygraphy is very important for oil-and-gas bearing geology. It is the evidansefor that opening Kochaniv, Lopushna, Sudovo-Vishnya and Rudkiv oil-and-gas fields and numerous oil-and-gas trases in Jurassic Outer Zone of Precarpathian foredeep.

Шифр теми: Гм – 19 Б. “Вдосконалення української геологічної та геофізичної термінології шляхом створення відповідних фахових синонімічних словників”. Наукові керівники професор, доктор геолого-мінералогічних наук Матковський О.І. та кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Вовченко Р.Г. № держ. реєстрації 0100U001409. У розробці теми беруть участь сумісники серед яких 3 кандидати наук, 4 інженери і 2 студенти. Терміни виконання 1.2000 р. – 12. 2002 р.

Завершено створення комп’ютерної бази даних синонімічного російсько-українського словника геологічної термінологіх, формування, редагування та коректування загальної бази даних і укладення пояснювальної записки до нього. У ньому наведені найважливіші терміни з геологічних дисциплін.Загальна кількість внесених комп’ютерну базу даних термінів – близько 10000; число синонімів для кожного із них коливається від 2 до 5 і навіть 10.

Summary
Developing the Ukrainian geology and geophisics terminology by means of creation of corresponding specialized synonymous dictionaries.

The database of second part of synonymous dictionary of geological terminology from letter ”Т” up to letter “Я” and its software support have been further developed in 200. The general number of introduced terms into database is close to10000; the number of synonyms for every of them is 2 – 5, and even 10. The number of worked out monographs, articles and dictionaries of different publication dates (starting from 1854) is near 40.

Опубліковано 1 стаття і 2 тез доповідей на конференціях.

Гі–100Б. “Комплекне літолого-стратиграфічне вивчення автохтону Українських Карпат і прилеглих прогинів, як перспективного об’єкту на нафту та ґаз”; термін виконання 1. 2002. – 12. 2004. № держ. реєстрації

Фундаментальна Крупський Ю.З., професор, д.г.-м.н.; Іваніна А.В. к.г.-м.н.

Згідно календарного плану проведено підготовчі роботи, складання проектної документації, пошук і складання банку опублікованих даних про юрські і давніші утворення автохтону Українських Карпат і прилеглих прогинів. Збір кам’яного матеріалу, його опис, та підготовка до детальних лабораторних досліджень.

Summaru

Acording calendar plan preparatory works, working out proect documation and information banc about autochtonic Jurrasic and older sediment of Werainian Carpathians and neighbourding foredeeps are realized. Supling, dicription and precarpation of rocks to detail laboratory investigation are be carried out.

3. Госпдоговірна тематика

Шифр теми: Гп – 2.00. “Системно-мінералогічні та літолого геохімічні дослідження алмазовміщуючих товщ в межах древніх платформ з метою вдосконалення методик прогнозування та пошуків кімберлітових трубок”. Наукові керівники, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Пізнюр А.В., с.н.с. Затхей Р.А. Тема виконується двома вище перерахованими працівниками за сумісництвом. Термін виконання: 1. 2000 – 12. 2002 р.

За увесь час роботи над темою (2000 – 2002) проф. Пізню ром А.В. були проведені дослідження по трьох напрямках: 1 – “Мінералого-геохімічні результати досліджень алмазоносних провінцій світу”та 2 – “Пошуки, прогнозування й оцінка алмазоносних трубок в межах давніх платформ”.

Виявлені явища кипіння алмазоносних магм як новий пошуково-оціночний критерій алмазоносності.

Основні результати: 1) описані пізньо- і після магматичні явища кипіння рудо утворюючих флюїдів; 2) запропонований новий метод пошуків та оцінки алмазоносних кімберлітових трубок; 3) дана прогнозна оцінка можливого кімберлітоутворення в межах Воронізького та Українського щитів; 4) здійснена класифікація первинних включень киплячих кімберлітових розплавів; 5) виявлений новий ґенетичний тип включень закипаючих магм.

Шифр теми: Гм –3-00. “Формаційний аналіз докембрію та мінералогія золота Кіровоградського блоку Українського щита”. Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук, с.н.с. Яценко Г.М. термін виконання 1.01.2000 р. – 31.12.2002 р. Виконавці: штатних – 1, доктор геолого-мінералогічних наук, сумісників –3, в т.ч. 1- науковий співробітник, 2 – молодші наукові співробітники.

Виділено золотоносні формації, досліджено речовинний склад і металогенічні особливості комплексів порід Кіровоградського блоку

В процесі вивчення особливостей золоторудних родовищ і рудо проявів в Кіровоградському блоці було виявлено в різній ступені золотоносні структури і формації, що відрізняються за низкою ознак, таких як мінералогічні особливості (мінеральні асоціації, склад рудних і породоутворюючих мінералів, їхні взаємовідношення) і склад вміщуючих порід.

Вивчені характерні ознаки золотої мінералізації і головні фактори локалізації золота в межах гранітоїд них метатериґенних комплексів. Встановлено, що особливими факторами концентрації золота виступають структури лінійного типу (до 2000 м довжини) змінної потужності, які контролюються зонами розломів.

Виявлені нові особливості формування проявів золота, що змінює уявлення про їхній генезис. Створена модель формування і локалізації золотого зруденіння в гранітно-метасоматичних комплексах УЩ.

Опубліковано 2 статті.

Шифр теми: Гі – 8-01. “ Деталізація стратиграфії і літології юрських відкладів заходу України з метою уточнення пошукових робіт на нафту і ґаз”. Науковий керівник доктор геолого-мінералогічних наук, професор Лещух Р.Й. Термін виконання: 2.04.2001 – 31.12.2002. Штатних працівників немає, сумісників – 3. Серед них 1 доктор наук, професор, 1 м.н.с. і 1 асистент.

Проведена детальна кореляція розрізів юрських відкладів по розвідувальних свердловинах нафтоносних та перспективних площ заходу України на підставі вивчення макро- і мікрофауни.

Шифр теми 15 – 01. Термін виконання: 1. 07. 2001 – 31. 12. 2002.

4. Інші форми наукової діяльності

На факультеті працює спеціалізована Вчена Рада Д 35.051.04 –геологічні науки, із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

За звітний період станом на 31.10. 2002 р.на засіданні Ради 29 травня відбувся захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора геологічних наук Попівняком І.В. за спеціальністю 04.00.11. – геологія металевих і неметалевих корисних копалин “Фізико-хімічне моделювання флюїдодинамічних рудоґенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ним зруденіння (на прикладі родовищ золота)”.

Наукова ступінь доктора геологічних наук І.В.Попівняку присвоєна Президією ВАК 9 жовтня 2002 р.

5. Зовнішні зв’язки

5.1. Співробітництво з Національною Академією наук України.

Співробітництво велося у таких напрямках: стажування працівників факультету в академічних установах, читання лекцій для студентів провідними науковцями.

За 2002 р. в інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України (м. Київ) стажувався проф. Свєшніков К.І.

В інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України (м. Львів) пройшли стажування доценти Крижевич С.С., Сеньковський А.Ю., Скакун Л.З., Смішко Р.М.

Професори кафедр факультету є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України – Матковський О.І. та Пізнюр А.В.

Разом з тим провідні вчені академічних установ є членами спеціалізованої вченої ради факультету із захисту кандидатських і докторських дисертацій – проф. Петриченко О.Й., та Колодій В.В., доктори Галабуда М.І., Ковалевич В.М., Узіюк В.І.

Професори Ступка О.С., Колодій В.В. та Узіюк В.І. читають лекції та ведуть практичні і лабораторні заняття з групами студентів факультету.

Інженер інституту Бубняк А.М. надав допомогу при проведення літньої навчальної геологічної практики для студентів ІІ-го курсу (методи вивчення тріщинуватості та дрібної складчастості в шарах скельних порід).

5.2. Наукове співробітництво між факультетом та представниками споріднених закордонних закладів проводилася в індивідуальному порядку без офіційного оформлення договорів про співпрацю (крім виконання госпдоговірних тем – п.3).

Професор Свєшніков К.І співпрацює з Краківською гірничою академією і геологічними факультетами Шльонського і Вроцлавського університетів та надає їм допомогу у проведенні учбових практик в Україні (Кривий Ріг, Крим).

Доцент Хмелівський та с.н.с. Затхей співпрацюють з АК “Алмази Росії-Саха”, виконуючи спільну договірну тему – п.3.

6.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури

Прізвще, ініціали
Науковий керівник
Рік закінчення
Дата подачі до спец.ради
Дата захисту
Тема дисертації

Карабин В.В.
Проф. Колодій В.В.
2000/с
22.04. 2002 р.
14. 06. 2002 р.
Геохімія техногенезу нафтоґазових площ Бориславсько-Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладі Південностинавсь-кого та Блажівського родовищ).

Кошіль М.Б.
Доц. Сеньковсь-кий А.Ю.
2000/с
4. 04. 2002 р
14. 06. 2002 р
Донні відклади верхньо-середньої частини р.Дністер (еколого-геохімічний аспект).

6.3. Докторські дисертації

Прізвище, Ініціали
Посада, кафедра
Спеціальність
Тема дисертації
Дата захисту

Попівняк І.В.
Доцент, кафедра геології корисних копалин
04.00.11. – геологія металевих і неметалевих корисних копалин
Фізико-хімічне моделювання флюїдодинамічних рудоґенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ним зруденіння (на прикладі родовищ золота)
29. 5. 2002

6.2. Аспірантура та докторантура

Прізвище, ініціали
спеціальність Рік перебування
Денне чи заочне відділення
Науковий керівник

Турчиновський І.М.

Ольшанецький М.І.

Хом’як Л.М.

Борняк У.М.

Матвіїшин З.Г.

Дмитренко Я.М

Словотенко Н.О.
04. 00. 01. Загальна та регіональна геологія

04.00.01

04.00.01.

04.00.20. Мінералогія та кристалографія

04.00.20.

Геохімія

Геохімія
Вип.

2

Вип.

2

3

2

1
Денне

Денне

Денне

Денне

Денне

Денне

Денне
Проф. Сіворонов А.О.

Проф. Сіворонов А.О.

Проф. Сіворонов А.О.

Проф Матковський О.І.

Проф. МатковськиО.І..

Доц. Скакун Л.З.

Доц. Скакун Л.З.

Костюк О.В.

Бучацька М.Д.

Стефанишин О.Б.

Кормакова К.Є.

Гайовський О.І.

Марусяк В.П.
04.00.21.Петрографія

21.06.01. Техногенна безпека держави

04.00.11. Геологія металевих та неметалевих корисних копалин

04.00.11.

04.00.11.

04.00.11.
Вип.

3

Вип.

2

1

3
Денне

Денне

Денне

Денне

Денне

Денне
Доц. Хмелівський В.О.

Проф. Колодій В.В.

Доц. Павлунь М.М.

Доц.Павлунь М.М.

Проф. Яценко Г.М.

Доц. Попівняк І.В.

7. Студентська наукова робота

На факультеті працює 1 студентський гурток на кафедрі загальної геології (науковий керівник проф. Сіворонов А.О.). Кількість залучених студентів – 20.

Крім того при :кафедрах працюють три студентські науково-дослідні групи (каф. мінералогії – 8 чол., керівники Скакун Л.З. і Винниченко Т.Г; фізики Землі – 7; керівники – Вовченко Р.Г, Фурман В.В. і Хом’як М.М.; корисних копалин – 4; керівники – Павлунь М.М., Шевчук В.М).

До виконання держбюджетної тематики залучені 23 студенти.

З 24 по 28 лютого 2002 р. на геологічному факультеті проведений перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади за такими спеціальностями: геологія (спеціалізація – загальна геологія, історична геологія і палеонтологія, корисні копалини, фізика Землі); мінералогія і петрографія (спеціалізація – мінералогія, петрографія, геохімія); екологія (спеціалізація – екологія). Загальна кількість учасників - 124.

Переможцем Всеукраїнської олімпіади став студент п’ятого курсу Б.Кіник (науковий керівник Скакун Л.З.).

За успіхи в навчанні та науковій роботі студент ІІІ-го курсу Федаш М.М. отримував стипендію Президента України, а студент того ж курсу Школка В.В. стипендію голови Львівської обласної державної адміністрації.

На Всеукраїнські конкурси були представлені три наукові роботи (Карпин Н., Книш І., Козак Ю; наукові керівники Лебединець М.В., Колодій В.В.).

На факультеті проведена 1 студентська наукова конференція. Кількість виголошених доповідей – 27.

Кількість міжнародних наукових конференцій, у яких брали участь студенти геологічного факультету (“Молодь у вирішенні регіональних та трансконтинентальних проблем”) – 1. Кількість учасників, які виступили з доповідями.

Кількість наукових публікацій (статті) за участю студентів – 3 (спільні).

8.Публікації

8.1. Монографії:

За редакцією Яценка Г.М. Алмазоносные формации и структуры юго-западной окраинины Восточно-Европейской платформы (опыт минерагении алмаза) // Киев, 2002. С. 331; 38 друк. арк. (у т. ч. авторів ун-ту 14.4 друк. арк).

8.2. Підручники, навчальні посібники:

Співавтор кол. роботи Матковський О.І. Прикладна мінералогія. Львів, видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 285 с. 22,4 друк. арк. (в т.ч. автор ун-ту 11,2 др.арк.).

Лещух Р.Й., Іваніна А.В. Стратиграфія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002, 92 с., 5,6 друк. арк..

8.3. Інші наукові видання.

Мінералогічний збірник № 51 (2), 2001 р.

Вісник Львівського університету. Серія геологічна. Вип. 15, 2001.

8.4. Статті

Bilonizka P.M. (співавтор). Radiometrychne datowanie wybranych mineralow potashowych z miocenskich formacij solonosnych wscodniego Prsedkarpacia // Przeglond geologichny, Warszawa, 2002, vol. 50, Nr 7, s. 625-629.

Білоніжка П.М. Водні сульфати маґнію та продукти їхнього перетворення // Мінерал. зб. 2002, № 51, вип. 2, с. 95-101.

Білоніжка П.М. Фазове перетворення каїніту в процесі нагрівання та їхнє геологічне значення // Вісник Львів. Ун-ту. Сер;. Геологічна, 2001, вип. 15, с. 77-82.

Борняк У.І та ін .Сегрегаційна стійкістьжовчевих камінців в умовах багато чисельної асоціації. // Мінерал. зб. 2002, № 51, вип. 2, с. 112-124.

Дяків В.О. Біoмінералогія та дифракційна діагностика речовинного складу жовчевих, ниркових та сечових камінців // Сучасні проблеми інтеграції науки. Тернопіль. 2002, с 204-210.

Колодій В.В. Деякі проблемні питання нафтоґазової гідрогеології // Проблеми нафтоґазового комплексу України. 1993-2002. Київ: УНГА, 2002, с. 26-29.

Колодій В.В. та ін. Особливості зміни хімічного складу суптніх вод Залужинського рожовища в процесі його експлуатації // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Зб. наукових статей. Львів: ЛвЦНТЕІ. 2002, с. 37-42.

Матковський О.І. –Внесок Я.О.Кульчицького у вивченні корисних копалин Українських Карпат // Вісник Львів. Ун-ту, Сер. Геолог., 2001, вип. 15, с. 15-18.

Павлюк Т.О., Попівняк І.В., Ніколенко П.І. Фізико-хімічні умови формування та оцінка перспективності золотого зруденіння Липнязького рудного вузла // (Там же), с. 83-93.

Генералова Л.В. та ін. Порівняння покривних структур Східних Карпат і Північно-Східної Фергани // (там же), с. 152-158.

Сливко Е.М. (співавтор). Золоторудные месторождения Украини и Австралии // Мінеральні ресурси України. 2002, № 1, с. 7-12.

Хмелівський В.О., Зарицкий П.В., Матковський О.І. Білоніжка П.М. Науково-педагогічна спадщина професора Д.П. Бобровника // Мінерал. зб., 2002, № 51, вип. 2, с. 141-151.

Павлюк Т.О., Попівняк І.В. еволюція хімічного складу мінералотворних флюїдів Барун-Холбинського золоторудного родовища // (там же), с. 69-78.

Яценко Г.М. та ін. Особливості будови і складу порід тектонофлюїдизантних зон середнього Побужжя // Мінерал. зб., 2002, № 51, вип. 2, с. 34-57.

Яценко Г.М., Сливко Є.М., Росіхіна А.І. метаморфізм алмазоносних формацій щитів //Вісник Львівського Нац. У-ту імені Івана Франка. Сер. геолог., вип. 15, 2001, с. 59-68.

Яценко Г.М., Трохимович Н.А. Проблеми венду південно-західного краю Східноєвропейської платформи // (там же), с. 135-144.

Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І. Палеонтологічне обґрунтування стратифікації юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. // Геол. Журнал, К., 2002, вип. 2, с.93-99.

Лещух Р.Й., Шайнога І.В. Двостулкові молюски середньоюрських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Геол.. журнал, 2002, вип. 2, с. 107-110.

Иванина А.В., и др. О границах плошадей распространения промышленной угленосности Львовско-Волынского бассейна // Доп. НАН Украины, № 1, 2002, с. 138-141.

Ivanina I.V. Podzial palinostratygrafichny utworuw serpuchowych zaglembia Lwowsko-Wolynskiego //Geologia formacij wenglonosnych Polski // Krakow, 2002, s. 37-40.

Ivanina A.V., Sulha V.F. Slady kropel deszchow okresu karbonskiego w osadach wenglonosnych basenu Lwowsko-Wolynskiego (там же), s. 145-149.

Спринський М.І., Колодій В.В.,Лебединець М.В. та ін. Вплив нафтопромислових об’єктів на забруднення фенолами поверхневих вод басейну р. Стрий. // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 4-5 квітня 2002 р., с. 72-74.

Lebedynets M.V. (співавтор). Stratification of the contents of heavy metals in alluvial deposits of the Dnister river // Геологія і геохімія горючих копалин. 2002,№ 1, с. 88-96.

Литвинович О.Р., Павлунь М.М. та ін. Неруйнівний метод визначення фізичних параметрів мінералів при розробці критеріїв золотого зруденіння. // Зб. наукових праць НАН України. Серія фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. Львів, 2002, вип. 7, с. 255-258.

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М. Термобарогеохімічне обґрунтування рудноформаційної належності ендоґенних родовищ золота України: теоретичні та методологічні аспекти // Мін. Збірник, 2002, № 51, вип. 2 , с. 19-27.

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Кількісне термобарогеохімічне моделювання полів золоторудного зруденіння в практиці локального прогнозування // Мін. Зб., № 51, вип. 1, 2001, с. 22-34.

Ціхонь С.І., Попівняк І.В., Марусяк В.П., Олійник Т.П. Типоморфні властивості піриту Рахівщини та Чивчин // Вісник Львівського національного у-ту імені Івана Франка, сер. Геологічна, 2001, вип. 15, с. 93-103.

Смішко Р.М. Про перспективи пошуків нафти і ґазу в фундаменті північного борту ДДЗ. Праці УНГА, 2002, вип. 5, с. 21-28.

Сиворонов А.А. (соавтор). О научных взглядах К.Ф.Тяпкина (в связи с 75-летием со дня рождения). // Геол. журн., 2002, № 1, с. 124-127.

Sivoronov A.O., Pavlun M.M. (співавтори). Metallogeny of Noble Metals of the Ukrainian shield. Mineral. journ., vol. 24, N 2/3, 2002, p. 37-44.

Sivoronov A.O. (співавтор). Main types of the Precambrian Rock fssociations of the Ukrainian shield. // Miner. Jorn., 2002, vol. 24, N 2/3, p. 122-135.

Sivoronov A.O. Main Types of rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian Shield. // Kyiv, Geographica, 2002, p. 5-15.

Бобров О.Б., Сіворонов А.О. Металогенія ранньоархейських зеленокам’яних поясів // Збірник наукових праць Укр. ДГРІ, 2001, № 1, с. 19-40.

Сіворонов А.О. (співавтор). Типы золотоконцентрирующих палеогидросистем Украины по данным термобарогеохимии // В сб. «Синтез минералов и методы их исследований», Москва, 2001, с. 381-386.

Ольшанецький М.В., Гнилко О.М. Палеотектонічні умоиви формування олігоцен-міоценових (кросненських) відкладів південно-східної частини Українських Карпат // Геологія і геохімія горючих копалин. 2002, № 2, с. 13-20.

Ґенералова Л.В. та ін. Порівняння покривних структур Східних Карпат і Північно-Східної Фергани (Тянь-Шань) //Вісник Львівського Ун-ту. Сер. геол., 2002, вип. 15, с 152-158.

Свєшніков К.И., Пащенко В.Г. та ин. Особливості будови Українського щита як складової частини Воронізько-Українського геоблоку // Зб. Наукових праць УкрДГРІ, 2001, № 1-2, с. 43-51.

Фурман В.В. Точне представлення роз'вязку у методах фазових функцій для ВКБ-наближення. Український фізичний журнал. 2002. Т.47, № 11, с. 1089-1095.

8.4.Тези доповідей на конференціях:

Богданова М.І., Генералова Л.В. К вопросу палеодинамических реконструкций на границе Восточно-Европейской платформы и Украинских Карпат в мезозое. Материалы 7-й международной конференции по тектонике плит им. Л.П.Зоненшайна. Москва. Научный мир. 2001, с. 233.

Бакуменко И.Т .Расщепленные и скрученные кристаллы // Сб. Минералогич. Музеи (IV международн. Симпозиум), СПб. НИИЗК, СПб, 2002, с. 274-275.

Дяків В.О. Рентгено-дифракційна діагностика біомінерального складу жовчевих, ниркових та сечових камінців // ІХ конгрес Світової федерації українських лікарських товариств, 19-22 серпня 2002 р, Луганськ. Тези доп. № 486, с. 267.

Колодій В.В., Колодій І.В. Модель формування ґазових родовищ в акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну. // Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона. Тезисы докл. на IV-й международной конф. Крым. Симферополь, 2002, с. 89-90.

Skakun L.Z. (співавтор). Condinions of Mayske lodegold deposit formation // Metallgeni of Precambrian Shields, Kyiv, 20026 p. 32-34.-

Skakun L.Z. (співавтор). Morphology and chemical composition of native gold of the Majske gold deposit. (там же), p. 35-38.
Skakun L.Z. (співавтор). // Pyrrotites in ore zones of Majske gold-bearing deposit. Mettallogeni of Precambrian Shields, Kyiv, 2002, p. 90-91.
Yatsenko G.M., Slyvko E.M., Yatsenko V.G. Minerageni of gold and diamonds in the western part of the Ukrainian shield // (там же), (там же), p. 109-110.

Sveshnikov K.I.,Kolosovska V.A. Some structural – petrological aspects of the construction of the Ukrainian shield // (там же), p. 11.

Sveshnikov K.I., Kolosjvska V.A. Structural – petrological aspects of the construction of the Ukrainian shield // (там же), p. 94.

Сиворонов А,А., Бобров А.Б. Опыт палеовулканических реконструкций в Среднеприднепровской гранитно-зеленокаменной области // Материалы І-го Всероссийского палеовулканического симпозиума. Петрозаводск, 2001, с. 17-18.

Бобров А.Б., Сиворонов А.А. Строение и металлогения риодацит-плагиогранитной вулкано-плутонической ассоциации Среднего Приднепровья. Там же. С. 95

СівороновА.О. (співавтор). Формаційна картографія: деякі аспекти застосування при ГРР. // Зб. Регіональні дослідження в Україні і питання створення Держгеолкарти – 200. // Перша науково-виробнича конференція, 2002, Київ, с. 14-16.

Сіворонов А.О. (співавтор). Формаційна геологія в практиці геолого-зйомочних робіт. Там же , с. 17-18.

Лещух Р.Й., Іваніна А.В., Волошиновська О.В. Палеонтологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка. Еволюція органічного світу як підґрунтя для вирішення проблем стратиграфії. Матеріали ХХІІІ сесії Укр. палеонт. Т-ва (27-30 травня 2002 р). – К.: 2002, с. 2-3.

Лещух Р.Й. Роль стратиграфічних досліджень при пошуках нафти і ґазу. (Там же), с. 9-10.

Гоцанюк Г.І. палеогеографічні умови формування юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. (Там же), с. 43-46.

Тузяк І.Я. стратиграфічне розчленування альбських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами. (там же), с. 52-54.

Шайнога І.В. Про вік яворівської світи Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (там же), с. 39-41.

Іваніна А.В. Розчленування нижньо-середньодевонських відкладів розрізу св. Тихотин-3 за палінологічними даними (там же), с. 21-24.

Ольшанецкий М.В. Палеотектонические условия накопления олигоцен-миоценовых отложений кросненской серии в юго-восточной части Украинских Карпат // Яншинские чтения 2002. Современные вопросы геологии. Москва, с. 224-226.

11. Матеріальна база факультету

За звітний період для навчальної та наукової роботи факультету придбано:

1. Комп’ютерів – 7

2. Моніторів до комп’ютерів – 2

3. Записуючий пристрій – 1

4. Мікроскоп електронний скануючий (буде встановлений до кінця року) – 1

5. Металографічні мікроскопи – 5 комплекті