English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2013. Вип. 27. 194 с.

 

Опубліковано матеріали з актуальних питань геології, тектоніки, математичного моделю-
вання геологічних процесів, літології, мінералогії, металогенії, геоекології, історії науки, дискусії,
критика та хроніка.

 

Відповідальний за випуск М.М. Павлунь. Редактор М.М. Мартиняк. Комп’ютерна верстка О.М. Полубічка.

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М. Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В.І. Вернадського (до 150-річчя з дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П. Володимир Вернадський - засновник Української Академії наук

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В. Моделювання геодинамічних та енергетичних перетворень в активних зонах взаємодії кори та мантії Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Малицький Д., Кравець С. Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Заяць Х. Протофундамент - межа у земній корі західного регіону України та перспективи її вивчення

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Харкевич В., Місюра Я. Проблема охорони водних ресурсів Львівщини

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кицмур І., Дяків В. Оцінка впливу солевідвалів та хвостосховищ Калуш-Голинського родовища калійних солей на геохімічні характеристики річкових вод

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гулій В., Побережська І. Використання об’єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазаносності

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лепігов Г., Гулій В., Побережська І., Локтєв А. Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах України

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л., Пащенко В., Степанов В. Деякі особливості хімізму вулканітів Тростянецького комплексу мезозою (Українські Карпати)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Смішко Р. Про формування гранулярних колекторів нафтогазових покладів

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кріль С., Бубняк І., Віхоть Ю., Ціхонь С. Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський покриви)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Радованов С. Щодо методики кореляції розрізнених розрізів залізистої кременисто-сланцевої товщі Кривбасу

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Войтович С. Геохімічні особливості шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району

Дискусії, критика

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П., Павлунь М. Новий російсько-український геологічний словник

Історія науки

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М., Білоніжка П. З історії геологічних досліджень у Львівському університеті (до 50-річчя видання вісника)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лозиняк П. Історія розвитку поглядів на геологічну будову Карпат

Хроніка

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крупський Ю., Наумко І., Павлунь М., Федишин В. Професорові Роману Йосиповичу Лещуху - 70

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А., Павлунь М., Білоніжка П. До 60-річчя Лариси Володимирівни Генералової

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гоцанюк Г. Четверта щорічна Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання геологічних досліджень в Україні”

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Випускники геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013

Всі випуски вісника