English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2011. Вип.25. 234 с.

 

Опубліковано матеріали з актуальних питань регіональної геології, тектоніки, корисних копалин, стратиграфії, мінералогії, геоекології, а також втрати науки, хроніка.

Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, аспірантів і студентів геологічного профілю. Бібліогр. у кінці статей.

 

Відповідальний за випуск М.М. Павлунь, П.М. Білоніжка. Редактор М.М. Мартиняк. Комп’ютерна верстка О.М. Полубічка.

Редактор перекладів англійською мовою І.М. Бубняк .

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крупський Ю. Геологія і нафтогазоносність Українських Карпат та їхніх прогинів (погляд з початку ХХІ ст.)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гнилко О. Принципи виділення, характерні особливості, типізація та походження олістостром і меланжів Українських Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л. Структурні парагенезиси скиби Парашка Скибової структурно-фаціальної зони в басейні р. Топільчанка (середня течія р. Дністер, Українські Карпати)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П., Попп І. Вплив вулканізму на аутигенне силікатоутворення у фліші Українських Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В., Хом’як М., Хом’як Л. Моделювання взаємозв’язку геологічних процесів у корі та мантії Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Харкевич В., Місюра Я. Видобуток сланцевого газу на Олеській ділянці - загроза якості питних прісних і мінеральних підземних вод

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лисак А., Пащенко В., Савіна О. Гнейсогранодіоритова формація Росинсько-Тікицького мегаблока Українського щита

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П., Дацюк Ю. Фосфорити з палеогенових відкладів Криму

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Узіюк В., Узіюк Є., Шайнога І. Хімічний склад, фізичні і технологічні властивості вітренів Львівсько-Волинського басейну, що утворилися з тканин різних рослин

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Іваніна А., Гоник Є. Про вік бужанської світи Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Матрофайло М. Огляд вивченості морфології вугільних пластів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Шваєвський О., Пахнющий Ю., Литвинович О. Прогнозно-розшукові критерії та ознаки золотого зруденіння в межах Савранського рудного поля

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крижевич С. Особливості внутрішньої будови та генезису овоїдних конкрецій туронського кременю району м. Кременець (Волино-Подільскьа плита)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гнилко О. Терейновий аналіз та геологічна еволюція Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Цар Х., Дяків В. Геохімічні передумови мінералоутворення сульфату кальцію в системах транспортування ропи калійних родовищ

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Батраков Г., Богдан Л., Кременчуцький Д., Назаров О. Берилій-7 у приземній атмосфері Чорнобильського регіону

Втрати науки

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Пам’яті Мирослави Дмитрівни Бондаренко

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Олександр Романович Литвинович (світлій пам’яті товариша)

Хроніка

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Матковський О., Павлунь М., Сіворонов А. Про Всеросійську конференцію з міжнародною участю “Геологічні процеси в обстановках субдукції, колізії і ковзання літосферних плит” та 60-річчя від дня народження академіка Олександра Івановича Ханчука
АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Білоніжка П. Наукові конференції, з’їзд

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Матковський О., Білоніжка П. Зустрічі з випускниками

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Список випускників Львівського національного університету імені Івана Франка (2011)

Всі випуски вісника