English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2010. Вип. 24. 250 с.

 

У збірнику опубліковано матеріали з актуальних питань регіональної геології, тектоніки, геології корисних копалин, стратиграфії, мінералогії, прикладної термобарогеохімії, геоекології та висвітлено окремі аспекти археології й історії геологічної науки.

Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, аспірантів і студентів геологічного профілю. Бібліогр. у кінці статей.

 

Відповідальний за випуск А.О. Сіворонов. Редактор М.М. Мартиняк. Комп’ютерна верстка О.М. Полубічка.

Редактор перекладів англійською мовою І.М. Бубняк .

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А. Залізорудні формації зеленокам’яних комплексів Східноєвропейської платформи (систематика та генезис)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Паранько І. Місце Криворізького і Білозерського залізовмісних розрізів у структурно-формаційних комплексах Українського щита

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Федоришин Ю., Яковенко М., Мищишин Ю., Тріска Н. Особливості глибинної будови літосферної частини мантії давніх щитів і платформ з погляду потенційної алмазоносності

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В. Теплоперенесення і теплова дифузія в плині конвективних мантійних плюмів мантії Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Паранько І., Сливко Є., Павлунь М., Сіворонов А. Антропогенна геологія – альтернатива четвертинній геології чи новий науковий напрям

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Рудько Г. Землелогія як новий науковий напрям у геоекології

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Дяків В., Білоніжка П. Особливості геологічної будови та сучасний геоекологічний стан Солотвинського родовища кам’яної солі (Закарпаття)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Геворк’ян В. Господарська діяльність і геоекологія Чорного моря

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кузів Л., Толстой М. Теплофізичні характеристики гранітоїдів Волинського мегаблока як критерій оцінки їх їхньої придатності для захоронення радіоактивних відходів

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л. Структурні особливості Орівської та Сколівської скиб Скибової структурно-фаціальної зони в середній частині басейну р. Прут (Українські Карпати)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П., Генералова Л., Шваєвський О. Деякі аспекти геологічної будови і мінерального складу флішової формації в басейні р. Бодрак (Крим)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Городечний А., Олійник Т., Попівняк І., Ціхонь С., Марусяк В. Просторова мінливість декрептометричних показників кварцу родовища Сауляк (Рахівський рудний район, Закарпаття)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Литвинович О., Єхіванов В., Пахнющий Ю., Степанов В., Цабан О., Шваєвський О., Савіна О. Деякі електричні особливості арсенопіриту, як типоморфний критерій розшуку та оцінки золотого зруденіння в складчастих вуглецьвмісних слабкометаморфізованих літокомплексах (Нагольний кряж, Донбас)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П. Роль мінералогічних досліджень у вивченні геологічної будови межиріччя Бодрака і Качі (Крим)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гулій В., Лепігов Г. Проблеми практичного застосування теорії абіогенного генезису вуглеводнів

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Шевчук О. Палінологічні матеріали до стратиграфії мезозойських відкладів долини р. Золота Липа (Поділля)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Іваніна А., Гоник Є. Умови формування вугільного пласта n8 шахти № 1 Нововолинська Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Матрофайло М. Генетичні типи розщеплень вугільних пластів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г., Яценко І. Роль кременів у пізнанні геології й археології південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи.

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В. Мінералогічні властивості крем’яної сировини для матеріалу знарядь палеоліту на Поділлі

Історія науки

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Манюк В. Геологічне минуле унікальної археологічної пам'ятки України “Кам’яна Могила”

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Попадюк І. Зміна парадигми в геології ХХ століття: ретроспектива та перспектива

Хроніка

Повний текст статті у форматі .Zip

Дацюк Ю. Міжнародна наукова конференція “Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі”

Повний текст статті у форматі .Zip

Список випускників Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)

Всі випуски вісника