English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2009. Вип. 23. 236 с.

 

Опубліковано праці з актуальних проблем геології, моделювання геологічного середовища, тектоніки, геологічного картування, мінералогії, геохімії, петрографії, методів розшуків та розвідування родовищ корисних копалин, історичної геології, екології, а також хроніку.

 

Відповідальні  за  випуск  В.П. Кирилюк, П.М. Білоніжка, редактор М.М.Мартиняк, комп'ютерна  верстка  О.М. Полубічко. Редактор перекладів англійською мовою Р.А. Затхей.

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кирилюк В. Петрологія та геохронологія гранітно-метаморфічних комплексів фундаменту західної частини Українського щита

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А. Структурно-формаційні комплекси фундаменту зеленокам’яних поясів нижнього докембрію

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г., Сливко Є., Гайовський О., Кислюк В., Лавро В., Яценко І. Флюїдизатно-експлозивні та кластитові формації докембрію Українського щита

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Галецький Л., Науменко У. Наскрізні рудоконцентрувальні мегазони активізації: Український щит–Складчасті Карпати

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В. Термодинамічні умови формування конвективних потоків верхньої мантії Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Стародуб Ю., Карпенко В., Брич Т., Купльовський Б. Моделювання напруженого стану гірського масиву для прогнозування пластового тиску

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л. Аналіз вулканогенних формацій нижнього-середнього палеозою Північно-Східної Фергани (Тянь-Шань)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П. Йод у підземних водах нафтоносних басейнів як показник органічного походження нафти

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Узіюк В. Вихідний рослинний матеріал, петрографічний склад, відновленість і відбивна здатність вугілля пласта v6 Львівсько-Волинського басейну

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Узіюк В., Шайнога І., Сокоренко С. Вихідні вуглетворні рослини, склад, якість і метаногенераційний потенціал вугілля пласта n8 Тяглівського і Любельського родовищ Львівсько–Волинського басейну

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Хмелівський В., В’ялий А., Петруняк М. Стан дослідженості залізо-манґано-вого зруденіння у відкладах бистрицької світи Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П., Дяків В. Хімічний та мінеральний склад відходів збагачення калійних руд Cтебницького родовища та їхній вплив на довкілля

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Бучацька Г. Гідрогеологічні умови та гідрогеохімічна зональність Львівсько-Волинського вугільного басейну

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В. Кремінь як перша корисна копалина людей кам’яного віку на Поділлі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крива І., Онуфришин С. Виділення та латеральне поширення стратиграфічних переривів в осадонагромадженні південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини за магнітною сприйнятливістю (на прикладі Селюхівської площі)

 

Хроніка

Повний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М., Матковський О., Білоніжка П., Сливко Є. Презентація книги “Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2005)”

Повний текст статті у форматі .Zip

Наумко І. Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України і суміжних територій

Повний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А., Павлунь М., Білоніжка П. Роман Смішко – геолог, вчений, педагог (до 70-річчя від дня народження)

Втрати науки

Повний текст статті у форматі .Zip

Лещух Р., Смішко Р. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор Володимир Колодій (пам’яті товариша)

Повний текст статті у форматі .Zip

Випускники Львівського національного університету імені Івана Франка (2009)

Всі випуски вісника