English version³ñíèê  Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2006. Вип. 20. 252 с.

Розглянуто деякі питання алмазоносності фанерозою Волині, золото-поліметалевого зруденіння Берегівського рудного району, геохімії малих елементів у менілітових слан-цях Українських Карпат, а також математичного моделювання поля напружень стиснутої осадової товщі в зоні субдукції. Низка статей присвячена кріометричним дослідженням флюїдних включень у кварці, геохімічному аналізу мінеральних вод Трус-кавецького родовища на ділянці “Нафтуся”, джерелам емісії діоксинів і фуранів у Львівській області. Висвітлено актуальні проблеми забруднення ґрунтів Ямницького промис-лового району, перспективи використання відходів вугільної промисловості Львівщини як нової мінеральної сировини, біогеохімії сапропелевих мулів Шацьких озер, поширен-ня нафтопродуктів і фенолів у поверхневих водах басейну р. Стрий тощо.

Відповідальний  за  випуск  М.М.Павлунь, редактор М.М.Мартиняк, комп'ютерна  верстка  О.М. Полубічко. Редактори перекладів англійською мовою І.М. Бубняк та А.М. Бубняк.

 

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М.М. Деякі проблемні питання змісту підготовки геологів-розшукувачів на сучасному етапі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Хмелівський В.О., Костюк О.В., Баранов В.І. Біогеохімія сапропелевих мулів Шацьких озер

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г.М., Павлюк Т.О., Яценко В.Г., Лавро В.О., Росихіна А.І. Алмазоносні формації фанерозою Волині

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Григорчук Г.Ю. Локалізація золото-поліметалевих родовищ у розломноблокових парагенезисах Берегівського рудного району

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Плотнікова Л.Р., Якушин Л.М., Іщенко І.Д. Про палеогеографічні умови формування осадових комплексів північно-західного шельфу Чорного моря у пізньокрейдовий час

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Колодій В.В. Озеро під горою Лебедин у Покутсько-Буковинських Карпатах

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В.В., Хом’як Л.М., Хом’як М.М. Проста математична модель поля напружень стиснутої осадової товщі в зоні субдукції

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Стародуб Ю.П., Купльовський Б.Є., Сіреджук С. П., Стародуб Г.Р. Сейсмічна активність у регіоні Українських Карпат, моделювання сейсмограм

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Романюк Б.М. Особливості поширення комплексів нанопланктону на рубежі мезозою і кайнозою (Східний Прикаспій, Мангишлак)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гірний Є.В., Хмелівський В.О. Про вивченість геохімії малих елементів у менілітових сланцях Українських Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гірний Й.В. Гірний В.Й. Забруднення ґрунтів Ямницького промислового району

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л.В. Структурні та речовинні особливості нижньо-середньопалеозойської (верхньосилурійсько-середньодевонської ?) кубагильської долеритової формації Північно-Cхідної Фергани (Тянь-Шань)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Книш І. Б. Перспективи використання відходів вугільної промисловості Львівщини як нової мінеральної сировини

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Спринський М.І., Лебединець М.В., Козак Ю.З., Телегуз О.В., Кость М.В., Колодій В.В. Поширення нафтопродуктів і фенолів у поверхневих водах басейну р. Стрий

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Смішко Р.М. Геодинамічна модель структури палеозойських утворень та їхній зв’язок з розвитком фундаменту Дніпровсько-Донецького авлакогену

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крижевич С.С., Степанов В.Б. Кремені крейдового та неогенового віку китайгородської ділянки (Середнє Придністер’я)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гопко Л.М., Школка В.В., Попівняк І.В. Термоелектричні властивості піриту рудопрояву Кевелів (Рахівщина)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Свєшніков К.І. Структурно-формаційні комплекси і будова земної кори Українського щита

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лобаз О.М. Геохімічний аналіз мінеральних вод Трускавецького родовища (ділянка “Нафтуся”)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Хруник С.Я., Сеньковський А.Ю. Джерела емісії діоксинів і фуранів у Львівській області

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крива І.Г. Застосування каппаметрії для уточнення фаціальних границь хііі і хіv мікрофауністичних горизонтів нижнього візе північного борту Дніпровсько-Донецької западини

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Карпенко В.Н., Стародуб Ю.П. Концепція методу енергетичного аналізу руху елементарних об’єктів літосфери Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А.О., Ляшкевич З.М., Павлов В.І., Генералова Л.В. Марушкін Ігор Олександрович – геолог, учений, педагог (до 75-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлов В.І., Сіворонов А. Ернст Олександрович Портнягін – геолог і поет (до 70-річчя з дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М.М., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Життєвий і творчий шлях професора Ю.В. Ляхова (до 70-річчя від дня народження)

Всі випуски вісника