English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2005. Вип. 19. 140 с.

 

Збірник присвячено видатному вченому-геологові та педагогу Євгену Михайловичу Лазьку, якому восени 2005 року виповнилося б 90 років. Розкрито найважливіші етапи життя і праці цього видатного вченого, вмілого організатора науки і вимогливого та водночас толерантного і коректного адміністратора, його науково-прикладні напрацювання в галузі геології нижнього докембрію, проблем металогенії і рудноформаційного аналізу, прикладної термобарогеохімії постмагматичних рудних формацій та педагогіки професійної вищої школи.

 

Відповідальний  за  випуск  М.М.Павлунь, редактор М.М.Мартиняк, комп'ютерна  верстка  О.М. Полубічко. Редактори перекладів англійською мовою І.М. Бубняк та А.М. Бубняк.

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

Повний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М.М. Передмова

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Матковський О.І., Павлунь М.М. Розвиток геології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (до 60-річчя геологічного факультету)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М. Професор Є.М. Лазько – ідеолог та засновник Львівської наукової школи прикладної термобарогеохімії постмагматичних рудних формацій

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кирилюк В.П., Сіворонов А.О. Науковий внесок професора Є.М. Лазька у геологію раннього докембрію

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Паранько І.С., Сіворонов А.О. Науковий доробок школи Євгена Михайловича Лазька у вивченні докембрію Українського щита

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кирилюк В.П. Головні підсумки морфопарагенетичних геолого-формаційних досліджень нижнього докембрію

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Свєшніков К.І. Проблеми розчленування та систематики гранітоїдних утворень (на прикладі Українського щита)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лисак А.М. Деякі сучасні проблеми формаційного аналізу докембрію

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Паранько І. Формаційні типи стратиграфічних комплексів протерозою Українського щита

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г.М. Новий флюїдизатно-експлозивний тип формацій

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Попівняк І.В. Лабораторія прикладної термобарогеохімії

Всі випуски вісника