Н А У К О В І    Ш К О Л И     Г Е О Л О Г І Ч Н О Г О   Ф А К У Л Ь Т Е Т У

 

№№

з/п

Назва наукової школи (шкіл), рік заснування, кількість докторів та кандидатів наук, кількість підготовлених докторів і кандидатів

Галузь науки та напрями науково-технічної діяльності школи: вид дослідження (фундаментальні, прикладні, розробки, технічні послуги)

Перелік основних наукових досягнень за 2001-2003 рр.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи (к-сть публікацій, у т.ч. у зарубіжних виданнях, отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, укладення ліцензійних угод, к-сть цитувань, порівняння основних результатів наукової продукції із зразками світового рівня)

Пропозиції щодо удосконалення дкржавного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності

1.

Мінералогічна школа академіка Євгена Лазаренка, заснована 1951 р. , 2 доктори (О.І. Матковський, З.В. Бартошинський) і 6 кандидатів наук. Підготовлено 6 докторів (О.І. Матковський, З.В. Бартошинський, В.М. Квасниця, В.І. Павлишин, С.О. Галій, Д.К. Возняк) і  понад 50 кандидатів наук.

 

Геологія, регіональна, теоретична і пошукова мінералогія: дослідження фундаментального і прикладного характеру.

Розробка мінералого-генетичних моделей формування родовищ і розшуково-оцінюваль-них мінералого-геохіміч-них критеріїв рудонос-ності на благородно-метальне, поліметальне, алмазне та інше зруденіння. Захищено одна докторська і три кандидатські дисертації.

Доктори геолого-мінералогіч-них наук: Є.К. Лазаренко – академік, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України;

О.І. Матковський – заслуже-ний професор ЛНУ ім. Івана Франка, акадкмік АН вищої школи України, Лауреат Державної премії України, медаль В.І. Лучицького;

В.І. Павлишин – Лауреат премії М. Островського, медаль В.І. Лучицького;

З.В. Бартошинський – нагорода ВДНГ СРСР, патент за винахід „спосіб сортування алмазів”.

Діяльність школи висвітлена в понад 4000 публікаціях, у тому числі біля 500 зарубіжних виданнях; серед них понад 20 монографій, підручників і навчальних посібників, які не мають аналогів у світовій літературі. Основні публікації школи зосереджені у Мінералогічному збірнику ЛНУ, який є фаховим виданням ВАК України. Опубліковано навчальний посібник „Прикладна мінералогія” (2002). Проведено міжнародну наукову конференцію „Мінералогія і мінералогічні музеї у ХХІ столітті” (Львів, 2002)

Створення науково-технічної ради у зв’язку з підготовкою мінера-логічної енциклопедії України, виділення фінансів

2.

Термобарогеохімічна школа професора Миколи Порфировича Єрмакова, заснована у 1951 році. 3 доктори (Ю.В. Ляхов, М.М. Павлунь, І.В. Попівняк) і 2 кандидати наук. Підготовлено 8 докторів (Ю.В. Ляхов, М.М. Павлунь, І.В. Попівняк, В.А. Калюжний, О.Й. Петриченко, В.М. Ковалевич, Ю.О. Долгов, А.В. Пізнюр) і понад 60 кандидатів наук.

Фундаментальні дослідження геології і термобарогеохімії постмагматичних рудних формацій кольорових, рідкісних і благородних металів; термобаро-геохімія магматичних і метаморфічних процесів; прикладна термобарогеохімія.

Геолого-генетична і формаційна типізація золоторудних родовищ України; розробка та впровадження термоба-рогеохімічних дистан-ційних методів та критеріїв пошуків і оцінки родовищ. Захищено три доктор-ські дисертації.

Доктори геолого-мінералогіч-них наук: М.П. Єрмаков – Лауреат Державної премії та премії імені Вернадського; Є.М. Лазько – Лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки;

В.А. Калюжний – Лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки;  

Ю.О. Долгов – заслужений діяч науки і техніки.

 

Діяльність школи висвітлена в кількох тисячах публікацій, серед яких > 30 монографій, навчальних підручників і посібників, методичних рекомендацій, науково-дослідних звітів (>20), які не мають світових аналогів. Висока кількість цитувань у вітчизняній і зарубіжній періодиці.

Створення науково-технічної ради з питань координації досліджень, розробки концеп-туальних засад розвитку теоретичної, аналітичної і прикладної термобаро-геохімії, підготовки монографічних видань з різних напрямків сучасної термобаро-геохімії.

3.

Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію, заснована професором Є.М. Лазьком у 1962 році. 4 доктори (К.І. Свєшніков, Г.М. Яценко, А.О. Сіворонов, В.П. Кирилюк) та 3 кандидати наук. Підготовлено 6 докторів (І.С. Паранько, О.П. Бобров, К.І. Свєшніков, Г.М. Яценко, А.О. Сіворонов, В.П. Кирилюк) та понад 20 кандидатів наук.

Геологія, дослідження геології, металогенії та еволюції докем-брійського фундаменту щитів давніх платформ геолого-формаційними методами.

Розробка проблем золо-тоносності та алмазо-носності Українського щита (УЩ); тектонічний аналіз УЩ на геолого-формаційній основі; складання тектонічної карти УЩ та передача її до друку; участь у підготовці та проведення міжнородного симпо-зіуму „Металогенія докембрійських щитів” (Київ, вересень 2002р.).

Доктори геолого-мінералогіч-них наук: Є.М. Лазько – Лауреат Державної премії УРСР, заслужений діяч науки і техніки; В.П. Кирилюк – нагороди ВДНГ УРСР, Ярослава Мудрого АНВШ України, медаль В.І. Лучицького; А.О. Сіворонов – нагорода Ярослава Мудрого АНВШ України, медоль В.І. Лучицького; Г.М. Яценко – медаль В.І. Лучицького.

Загальна кількість публікацій понад 500, в т.ч. понад 50 у зарубіжних виданнях, понад 40 монографій, геологічних карт, методичних розробок. Кількість цитувань висока. Аналогів у світовій науці немає.

Створення міжгалу-зевого науково-дослід-ного центру та наукової ради з проблем геології та металогенії докем-брію.