Перший випуск студентської газети Mente et malleo!
Читайте вступну статтю декана геологічного факультету, профессора Павлуня М.М.
та ще багато цікавого!

Назад на сторінку фвкультету

Запрошуємо до вступу на навчання на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка!
Профорієнтаційна робота
Поїздки в різні регіони
Ярмарки праці

Геологічний факультет заснований у 1945році його першим деканом, а потім ректором університету, академіком Є.Лазаренком. Фундаментальну підготовку фахівців сьогодні можна отримати на геологічному факультеті за двома напрямами, що реалізуються за 4 роки бакалаврату: традиційному „Геологія” та порівняно новому „Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування”. Освітньо-кваліфікаційний рівень „cпеціаліста” та „магістра” за різними спеціальностями можна отримати лише після успішного закінчення бакалаврату: „Геологія”, „Геохімія і мінералогія”, „Гідрогеологія”, „Геофізика”, „Геологія нафти і газу”, „Геоінформаційні технології”, „Урбоекологія”, „Екологічна геологія” тощо. На факультеті функціонує також заочна форма навчання лише за напрямом і спеціальністю „Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування” (5 років – бакалавр, 6 років – спеціаліст). Підготовка фахівців і науково-дослідницька робота зосереджена на 7 кафедрах: загальної і регіональної геології, історичної геології і палеонтології, мінералогії, петрографії, геології корисних копалин, екологічної та інженерної геології і гідрогеології, фізики Землі. Навчальний процес забезпечує дуже кваліфікований склад викладачів: 9 докторів наук, професорів, 25 кандидатів наук, доцентів, 13 асистентів. Навчальний план органічно збалансований і включає цикл дисциплін гуманітарної, природничої та фахової підготовки. Дисципліни першого циклу можуть бути вибрані самим студентом, природничі обов'язкові (до них потрібно віднести вищу математику, фізику, хімію тощо). Фахові складаються з нормативних дисциплін держстандарту освіти (загальна і регіональна геологія, палеонтологія, мінералогія, петрографія, геологія корисних копалин, фізика Землі тощо, та фахових дисциплін за вибором факультету (кристалографія, інженерна геологія, гідрогеологія, методи розшуків і розвідки родовищ корисних копалин, геофізика, геохімія тощо) і вибором самого студента (металогенія золота, гемологія, гіс-технології, палеофаціальний аналіз, біостратиграфія, геологія алмазу, гідрогеохімія тощо). Усі вони спрямовані на вибір відповідної кафедри і спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліста” і „магістра”. Опісля завершення навчання випускники факультету можуть працювати в геологорозвідувальних експедиціях геологічних виробничих об'єднань Державної геологічної служби України, НАК „Надра України”, системі екологічних управлінь різного рівня, діючих кар'єрах і шахтах з видобутку корисних копалин та відповідних екологічних відділах, науково-дослідних інститутах геологічного, геохімічного і природоохоронного профілю Національної академії наук, галузевому геолого-розвідувальному інституті (м.Київ) і його 4-х філіях – Львові, Дніпропетровську, Чернігові і Сімферополі, проектних і будівельних організаціях (роботи з інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань). Найкращі і найздібніші випускники вступають до аспірантури на геологічному факультеті університету та на геологічні факультети і науково-дослідні інститути геологічного та екологічного профілю м.Львова, Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеси, Харкова, Донецька, Кривого Рогу. Для реалізації навчального процесу на кафедрах наявний необхідний навчально-методичний і дидактичний матеріал (колекції гірських порід, мінералів, викопних решток організмів (фауни і флори), геологічні, тектонічні геоморфологічні та інші карти, відповідні навчальні лабораторії – геологічної карти, методів вивчення родовищ, палеонтологічна, рентгено-структурного аналізу, літологічна тощо), функціонує факультетська наукова бібліотека, неперевершені за змістом і формою музеї – мінералогічний, геологічний, рудних формацій. До послуг студентів 2 комп'ютерних класи.

Все цікаве починається на  першій практиці

Разом з різноманітними навчальними геологічними, екологічними, картографувальними, топографічними і спеціальними навчально-виробничими еколого-геологічними польовими практиками, які проводяться на базі польової лабораторії еколого-геологічних досліджень у с. В.Синьовидне Львівської області, в Криму, басейні р.Мізунь, Яворівському і Червоноградському гірничорудних районах, на Закарпатті, в Центральних, Східних і Південних регіонах України на базі регіональних геологорозвідувальних експедицій та природоохоронних організацій усе це дає змогу готувати високоосвічених фахівців різного освітньо-кваліфікаційного рівня – „бакалавр”, ”спеціаліст”, „магістр”.