ЛЕЩУХ РОМАН ЙОСИПОВИЧ

 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 23 червня 1943 року.

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: Західна Галичина, с. Вільшани на Перемишльщині (після 1945 р. і до тепер у складі Польщі).

ПОСАДА: професор кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету, завідувач кафедрою.

Наукова ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: професор кафедри історичної геології та палеонтології

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

        виклад курсів “Стратиграфія”, “Геологія України” для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальностей “Геологія”, “Геохімія і мінералогія”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”;

        керівництво магістерськими та дипломними роботами;

        участь і керівництво навчально-виробничими практиками;

        член Державної Екзаменаційної комісії (ДЕК) освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр зі спеціальностей “Геологія”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА:

        розробка і написання курсів “Стратиграфія”, “Геологія України”, “Стратиграфія та геологія нафтогазоносних провінцій України”;

        розробка та написання навчально-методичного посібника з курсу “Стратиграфія” для студентів другого-третього курсів;

    розробка та написання навчально-методичного посібника з курсу “Палеонтологія” для студентів першого курсу “Визначник решток палеоорганізмів” (у співавторстві з Іваніною А.В., Гоцанюк Г.І., Шайнога І.В., Тузяк Я.М.);

        розробка та написання навчально-методичного посібника з проведення першої навчальної практики для студентів першого курсу “Геологічна практика на Поділлі та Українських Карпатах” (у співавторстві з Пащенком В.Г., Смішком Р.М.).

НАУКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: молюски (двостулкові, черевоногі, головоногі), стратиграфія, літолого-фаціальний аналіз, геологія мезозойських відкладів Українських Карпат, Північного та Західного Причорномор’я, Рівнинного Криму, Керченського півострова, Переддобруджинського прогину.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Наукові інтереси Романа Лущуха багатогранні і охоплюють широке коло питань геології крейдових, юрських і тріасових відкладів півдня і заходу України, але в основному стосуються фундаментальних досліджень з палеонтології і біостратиграфії, які мають безпосереднє прикладне застосування.

Проведені ним в Українських Карпатах  дослідження пов’язані з палеонтологічним обґрунтуванням віку, стратифікації та кореляції юрських і крейдових відкладів. Ці дослідження, що базуються переважно на результатах монографічного вивчення головної для розчленування мезозою групи давніх організмів – амонітів, дали багато нових матеріалів  з детальної біостратиграфії та ряду інших питань історії геологічного розвитку цього регіону.

Дуже важливим є його палеонтологічні та біостратиграфічні роботи з перспективних у нафтогазоносному відношенні мезозойських відкладів півдня і південного заходу України – Передкарпатського і Переддобруджського прогинів, Причорномор’я, Рівнинного і Гірського Криму, Керченського півострова, акваторії Чорного моря, проведені на підставі вивчення рештків давніх організмів (переважно молюсків) із керну сотень свердловин.

У його працях “Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат” (1982) та “Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор’я” (1987) вперше був проведений монографічний опис малакофауни обох регіонів, що послужило базою для створення основ зональної стратиграфії нижньої крейди Причорноморсько-Кримської і Карпатської нафтогазоносних провінцій.

Важливою узагальнюючою роботою є його монографія “Нижня крейда заходу і півдня України” (1992 р.), а також монографічні праці написані ним у співавторстві “История геологического развития Украинских Карпат” (1981); “Стратоны меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат” (1988); “Юрські відклади півдня України” (1999). В 2002 році у співавторстві з А.В. Іваніною був опублікований навчально-методичний посібник “Стратиграфія” та навчально-методичний посібник “Геологічна практика на Поділлі та Українських Карпатах” (у співавторстві з Пащенком В.Г., Смішком Р.М.). Крім наведених вище монографічних робіт Р.Лещух опублікував ще біля 150 наукових статей.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК:

– створення основ зональної стратиграфії нижньої крейди Причорноморсько-Кримської і Карпатської нафтогазоносних провінцій;

    палеонтологічне обґрунтування віку, стратифікації та кореляції юрських і крейдових відкладів.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА:

        відповідальний редактор “Палеонтологічного збірника”;

        відповідальний редактор “Вісника Львівського університету. Серія геологічна.”;

        голова спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з геологічних спеціальностей геологічного факультету Львівського національного університету.

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ТОВАРИСТВАХ:

        член Українського палеонтологічного товариства;

        член Ради Палеонтологічного товариства НАН України;

        Голова стратиграфічної комісії Національного комітету Карпато-Балканської геологічної асоціації.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1. 1960–1966 роки – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

2. З 1970 по 1973 рік – навчання в аспірантурі при Інституті геології і геохімії горючих копалин АН України.

3. 1976 року захист кандидатської дисертації “Геологія нижньої крейди південно-східної частини Українських Карпат”.

4. 1991 рік – захист докторської дисертації “Молюски і біостратиграфія нижньої крейди півдня і заходу України (Рівнинний Крим, Причорномор’я, Українські Карпати)”.

5. 1976 рік – присуджено ступінь кандидата.

6. 1991 рік – доктор геологічних наук.

7. 1973 по 1995 рік – працював на різних посадах в інституті геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України.

8. 1996 рік – професор, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 9. 2002 рік – присвоєно звання доцента.

10. 2003 рік – присвоєно звання професора.

11. 1998–2003 роки – декан геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
12. 2004 - дотепер - завідувач кафедри історичної геології та палеонтології.

ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

 

п/п

Назва роботи
Вихідні дані

Обсяг  (друк.арк.)

Співавтори

1.

История геологического развития Украинских Карпат.

 

Киев: Наук. думка, 1981. – 180 с.

 

 

 

 1 стор.

О.С.Вялов, С.П.Гавура,

В.В.Даныш,

А.М.Романив,

П.Н.Царненко,

И.Т.Циж,

Л.Д.Пономарева

2.

Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат.

Київ: Наук. думка, 1982. – 164 с.

 1 стор.

 

3.

Ранньокрейдова фауна Рівнин-ного Криму і Північного Причорномор’я.

Київ: Наукова думка, 1987. – 220 с.

 

 1 стор.

 

4.

Нижня крейда заходу і півдня України. Методичними розді-лами є:“Стратиграфія нижньої крейди заходу України”, “Стратиграфія нижньої крейди півдня України”.

Київ: Наукова думка, 1992. – 208 с.

 

 

 1 стор.

 

 

5.

Юрські відклади півдня Украї-ни. Методичними розділами є: “Стратиграфія юрських відкла-дів півдня України”.

Львів: Євросвіт, 1999. – 335 с.

 

1 стор.

 

В.В.Перм’яков,

Б.М.Полухтович

6.

Стратиграфія

 

Навчально-методичний посіб-ник, Львів, 2002. – 99 с.

 1стор.

 

А.В. Іваніна

7.

Геологічна практика на Поділлі і Українських Карпатах

Навчально-методичний посібник, Львів, 2003. – 213 с.

 1 стор.

 

В.Г. Пащенко,

Р.М. Смішко