титульна сторінка

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

В.І. Узіюк, А.В. Іваніна, Г.І. Гоцанюк, І .В. Шайнога, Я.М. Тузяк

ВИЗНАЧНИК РЕШТОК
ПАЛЕООРГАНІЗМІВ

Навчально-методичний посібник

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007

Наведено узагальнені характеристики, умови існування, географічне та стратиграфічне поширення решток рослинного й тваринного походження. Визначник містить 139 описів головних макрофосилій, важливих для визначення відносного віку вмісних осадових порід, палеогеографічних, палеоекологічних, седиментологічних реконструкцій. На ілюстраціях зображені найтиповіші представники описаних груп.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають палеонтологію, і для всіх, кого цікавлять історія життя на Землі.

Рецензенти: д-р геол. наук, проф., провід. наук. співроб. О.П. Ольштинська (Інститут геологічних наук НАН України), д-р геол. наук, провід. наук. співроб. Н.І. Дикань (Інститут геологічних наук НАН України), д-р геол. наук, головний наук. співроб. Ю.З. Крупський (ДП ”Науканафтогаз”).

Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка.
Протокол 3/6 від 29 червня 2006

Комп’ютерна верстка Галини Гоцанюк, Ярини Тузяк, Ігора Шайноги

Передмова

СИСТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД ПАЛЕООРГАНІЗМІВ

Література

Повний варіант (400 Mb) визначника можна скачати на сторінці