Р.Й. Лещух, А.В. Іваніна

 

СТРАТИГРАФІЯ

Навчально-методичний посібник

 

Стратиграфічні дослідження є головними в загальному комплексі регіонального геологічного вивчення й особливо під час геолого-знімальних робіт, складання геологічних карт, розвідки і розшуків нафти, газу та інших корисних копалин і аж до підрахунку їхніх запасів. Потреба у власних мінерально-сировинних ресурсах і, передусім, паливно-енергетичних, дуже гостра в Україні, і найближчим часом неминуче призведе до суттєвого збільшення обсягів геолого-розвідкових робіт. Уже сьогодні очевидним є той факт, що ці роботи не будуть обґрунтовані на належному рівні фундаментальними стратиграфічними дослідженнями. Однією з причин такого стану є відсутність підручників та навчально-методичних розробок зі стратиграфії для майбутніх спеціалістів–геологів.

     Навчально-методичний посібник “Стратиграфія” складений згідно з навчальним планом курсу “Стратиграфія”, який читають для студентів геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка упродовж багатьох років. Сьогодні в Україні він є най- повнішим узагальненням матеріалів з теоретичної стратиграфії. Основою для написання стали методичний посібник “Практическая стратиграфия” (Л., 1984) і “Стратиграфічний кодекс України” (К., 1993). Вони були видані обмеженим тиражем і недоступні широкому загалу. Під час складання навчально-методичного посібника автори поряд з критичним аналізом і переосмисленням усього доступного опублікованого матеріалу використовували і свій власний досвід багаторічної роботи в галузі стратиграфії.

        У посібнику “Стратиграфія” ми намагалися узагальнити і систематизувати матеріал з теорії стратиграфічних досліджень. Суттєво відрізняється виклад методологічних засад стратиграфії, зокрема, схарактеризовані різні підходи до розуміння стратиграфії, висвітлено завдання, рівні, операції стратиграфічних досліджень, розкрито природу стратиграфічного підрозділу. Перелік стратиграфічних методів значно повніший. Доповнені і змінені з урахуванням нових даних літалогічний, біо-стратиграфічний та циклостратиграфічний методи. Поряд з загально-визнаними методами, такими як геохімічний, геофізичний, палеомагнітний, кліматостратиграфічний тощо, виклад яких наданий стисло, запропоновані характеристики нових методів: подієвої стратиграфії, секвенс-стратиграфії, палеоекологічного методу.

      

                                                                                                                                             

Назви розділів і короткий зміст

стор.

1.     МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТИГРАФІЇ

Подано визначення стратиграфії, мети та завдань стратиграфічних досліджень. Викладено принципи, структуру стратиграфії та загальні положення щодо виділення та зіставлення стратонів.

1.1. Визначення стратиграфії, обєкт та предмет її досліджень

1.2. Мета та головні завдання стратиграфії, рівні стратиграфічних досліджень

1.3. Структура стратиграфії

1.4. Принципи стратиграфії

1.5. Характеристика стратиграфічного підрозділу

1.6. Загальні принципи виділення і кореляції стратонів 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ І НОМЕНКЛАТУРА СТРАТИГРАФІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Схарактеризовано різні групи стратонів та будову стратиграфічних шкал та схем. Викладено головні положення та призначення „Стратиграфічного кодексу України”

2.1. Категорії стратиграфічних підрозділів

2.2. Місцеві стратиграфічні підрозділи

2.3. Регіональні стратиграфічні підрозділи

2.4. Загальні стратиграфічні підрозділи.

2.5. Стратиграфічні шкали та схеми

2.6. Стратиграфічний кодекс

 

3. СТРАТИГРАФІЧНА ОСНОВА

Розкрито методологію підготовки стратиграфічної основи, проаналізовано етапи підготовки опорних і типових розрізів

3.1. Етапи підготовки стратиграфічної основи

3.2. Опорні і типові стратиграфічні розрізи

 

4. МЕТОДИ РОЗЧЛЕНУВАННЯ І КОРЕЛЯЦІЇ ОСАДОВИХ ТОВЩ

Схарактеризовані різні методи розчленування та зіставлення осадових товщ і визначення віку осадових порід.

4.1. Літологічний метод

4.2. Біостратиграфічний метод

4.3. Палеоекологічний метод

4.4. Радіологічні методи

4.5. Палеомагнітний метод

4.6. Геохімічний метод

4.7. Геофізичні методи

4.8. Циклостратиграфічний метод

4.9.Подієва стратиграфія

4.10.Кліматостратиграфія

4.11.Секвенс-стратиграфія

 

5. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРИГЕННИХ І КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВ

Викладені специфічні риси стратиграфічних досліджень осадових порід різного складу та генезису

 

6. СТРАТИГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПЛАТФОРМАХ І У СКЛАДНО-ДИСЛОКОВАНИХ КОМПЛЕКСАХ

Схарактеризовано особливості стратиграфічних досліджень у різних структурно тектонічних елементах земної кори (на платформах і складчастих областях).

 

Список літератури

 

 

 

 

4

6

8

10

11

12

 

 

 

 


15

18

19

23

24

25

 

 

 

 

32

33

 

 

 

36

43

54

58

62

64

65

66

70

71

76

 

83

 

 

87

 

 

 91