А.В. Іваніна

 

СЕДИМЕНТОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

 

Седиментологія – наука, яка останніми десятиріччями бурхливо розвивається, спочатку завдяки нафтогазовій геології, а потім унаслідок інтенсивних океанографічних досліджень. Вона вивчає всі аспекти сучасного і давнього осадонагромадження і виявляє тенденції та закономірності осадового процесу, його зміни у часі. Знання седиментології є підґрунтям для реконструкцій давніх середовищ осадонагромадження, вони необхідні для успішних розшуків різних видів корисних копалин, особливо, нафти та газу, для організації правильного господарювання, запобігання екологічним катастрофам тощо. Седиментологія є каркасом таких геологічних дисциплін про осадову оболонку, як літолого-фаціальний аналіз, стратиграфія, петрографія осадових порід, палеогеографія, інженерна геологія тощо.

     На тему седиментології є багато ґрунтовних наукових праць, однак вони призначені передусім для вдосконалення професійних знань геологів широкого профілю і мало придатні для студентів-початківців. У пропонованому навчально-методичному посібнику висвітлено основи седиментології, він призначений насамперед для студентів початкових курсів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, які не мають ґрунтовних геологічних знань з вивчення осадових розрізів. Тому виклад деяких тем, зокрема, механізми формування послідовностей шарів, циклічність осадових порід, еволюція процесів осадонагромадження тощо, є поверховим. Значна частина матеріалу присвячена характеристиці властивостей осаду та осадових порід, етапів утворення вихідної речовини осадової породи, глобальних закономірностей седиментогенезу та локальних седиментаційних середовищ і фацій. Характеристика сучасних седиментаційних процесів наведена в тому обсязі, в якому вона допомагає розуміти давні процеси. Головний акцент зроблено на тому, щоб навчити студентів фіксувати ознаки осадів та осадових порід і відновлювати за ними ті чи інші моменти історії їхнього утворення.

        У посібнику викладено основи новітнього напряму досліджень осадової оболонки Землі – седиментології. Розглянуто мету, завдання, методи, історію седиментологічних досліджень, визначено місце седиментології серед інших наук. Оскільки головним методом седиментології визнано морфолого-генетичний, то чільне місце в посібнику відведене характеристиці ознак осадових порід, наголошено на їхньому діагностичному значенні для розпізнавання тих чи інших моментів седиментогенезу. Головне місце посідає детальна характеристика етапів утворення осаду, глобальної седиментаційної системи Землі. Наведено огляд різних типів середовищ осадонагромадження та продуктів, що вони генерують, – фацій.

Для студентів початкових курсів вищих навчальних закладів різного ступеня акредитації, що вивчають осади й осадові породи.

      

                                                                                                                                             

Назви розділів і короткий зміст

стор.

1.     МІСЦЕ СЕДИМЕНТОЛОГІЇ СЕРЕД ІНШИХ НАУК

 

1.1. Економічне значення осадових порід

1.2. Загальна схема утворення осадових порід

1.3. Мета, завдання, методи седиментології, зв’язок з іншими науками

1.4. Історія седиментології

Контрольні питання

 

2. БУДОВА ТА ОЗНАКИ ОСАДОВИХ ПОРІД

 

2.1. Будова осаду, ґрунту та осадової породи

2.2. Ознаки осадових порід

2.3. Текстури

2.3.1. Неорганогенні текстури

2.3.2. Біогенні текстури

2.4. Рештки палеоорганізмів

Контрольні питання

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ УТВОРЕННЯ ОСАДУ

 

3.1. Седиментаційний цикл

3.2. Джерела осадового матеріалу

3.2.1. Мобілізація вихідної речовини

3.2.2. Звітрювання

3.3. Транспортування осадового матеріалу

3.3.1. Типи денудації

3.3.2. Транспортувальні середовища

3.3.3. Характеристика флюїдів

3.3.4. Механіка руху твердих частинок у флюїді

3.3.5. Типи потоків флюїдів

3.3.6. Форми міграції мінералів

3.3.7. Фізичні процеси під час транспортування

3.4. Осадження

3.4.1. Визначення седиментаційного середовища

3.4.2. Огляд параметрів седиментаційних середовищ і критерії їх-
нього розпізнавання

3.4.3. Типи осадження

3.4.4. Осадова диференціація

3.4.5. Перерви в осадонагромадженні

Контрольні питання

 

4. СТАДІЯ ДІАГЕНЕЗУ

 

Контрольні питання

 

5. СЕДИМЕНТАЦІЙНА СИСТЕМА ЗЕМЛІ

5.1. Локальні седиментаційні системи

5.2. Планетарні закономірності розподілу осадового матеріалу

5..3. Рівні та форми глобальної седиментації

5.4. Будова континентальних окраїн

5.5. Типи басейнів осадонагромадження

Контрольні питання

 

 

6. СЕДИМЕНТАЦІЙНІ СЕРЕДОВИЩА ТА ФАЦІЇ

 

6.1. Фації та їхні ознаки

6.2. Класифікації середовищ осадонагромадження та фацій

6.3. Характеристика головних типів седиментаційних середовищ і фацій

6.4. Послідовності фацій

Контрольні питання

 

 

7. ГЕОЛОГІЧНЕ ПОШИРЕННЯ ГОЛОВНИХ ТИПІВ ОСАДОВИХ ПОРІД

 

7.1. Класифікації осадових порід

7.2. Характеристика й умови утворення головних типів осадових порід

7.3. Еволюція осадових порід

Контрольні питання

 

Список літератури

 5

 

 

5

7

15

18

22

 

23

 

 23

24

29

32

43

50

55

 


56 

 

 

56

58

58

61

70

70

71

73

74

76

78

79

81

81

82

86

90

94

95

 

 

96

97

 

98

98

99

102

105

106

108

 

 

109

 

109

112

113

121

124

 

 

125

 

125

128

138

140

 

141