НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 напрям підготовки 0707  Геологія, Спеціальність 7070701 Геологія 
     Розподіл за семестрами  Години
     Всього  З них
    Назва дисципліни  Екзамен  Залік  Лекції  Лабораторні  Практичні  Години на самост.роб.
   
   
1  Етика та естетика   9 23 18     5
2   Цивільна оборона   9 23 18     5
3  Критерії прогнозної оцінки перспективності рудоносних територій  9   90 36 36   18
4  Металогенія 9   45 36     9
5  Методи стратиграфічних досліджень 9   90 36 36   18
6  Геологія докембрію 9   90 36     9
7  Економіка мінеральної сировини   9 45 36     9
8  Компютерна обробка геологічної інформації   9 68 18 36   14
9  Методи побудови та структура ГІС   9 45 36     9
10  Дисципліни спеціалізації 9   203 162     41