НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 підготовки молодших спеціалістів у Природничому коледжі  
 Напрям підготовки 0708 Eкологія,  cпеціальність 5.07080308  Прикладна екологія
 (екологія геологічного і суміжних середовищ)
     Розподіл за семестрами  Години
     Всього  З них
    Назва дисципліни  Екзамен  Залік  Лекції  Лабораторні  Практичні  Години на самост.роб.
   
   
1  Історія України 1   108 18   18 72
2  Ділова українська мова   5 54 18     36
3  Українська та зарубіжна культура   2 54 17     37
4  Філософія 4   108 34   17 57
5  Основи економічних теорій  2   108 17   17 74
6  Політологія   3 108 36     72
7  Основи права    3 54 18     36
8  Соціологія   4 54 17     37
9  Іноземна мова 4 13 315     210 105
10  Фізичне виховання   24 210     140 70
11  Безпека життєдіяльності   1 54 18   18 18
12  Охорона праці   6 54 24     30
13  Вища математика 2 1 183 70   52 61
14  Фізика 3 2 185 70 53   62
15  Неорганічна хімія 1   108 36 36   36
16  Аналітична хімія   2 77 17 34   26
17  Комп'ютерна техніка і основи програмування 4   183 70   52 61
18  Біологія 2   131 70 17   44
19  Прилади і методи контролю за станом навколишнього середовища 6   135 30   60 45
20  Геоекологічне картування 4   105 35   35 35
21  Загальна геологія з основами геоморфології     51 17   17 17
22  Геохімія і екохімія 3   54 36     18
23  Гідрогеологія з основами гідрології 5   105 52 18   35
24  Основи агроекології   5 81 36 18   27
25  Геоекологічні дослідженя міських агломерацій і промислових комплексів   3 81 36   18 27
26  Грунтознавство 2   105 70     35
27  Основи екологічної геології   2 80 35   18 27
28  Загальна екологія та неоекологія 3   132 70 18   44
29  Метеорологія і кліматологія   1 54 36     18
30  Екологія видобутку і переробки корисних копалин 6   177 76   42 59
31  Екологічне право   3 81 36   18 27
32  Фізика Землі   4 78 35   17 26
33  Інженерна геологія 3   54 36     18
34  Геологія і корисні копалини України 6   135 60   30 45
35  Вступ до спеціальності   1 81 36   18 27
36  Основи екологічного моніторингу   6 54 24   12 18
37  Палеогеографія і палеоекологія   4 102 51   17 34
38  Обробка геологічної інформації на ПЕОМ 6   108 48   24 36
39  Екологічна експертиза і паспортизація териториторій та підприємств   5 54 36     18
40  Раціональне природокористування   6 54 24   12 18
41  Еколого-геологічне районування України   6 72 24   24 24
42  Основи мінералогії   4 77 34   17 26
43  Основи петрографії   5 81 36   18 27
44  Заповідна справа     36 12   12 12
45  Основи історичної геології і стратиграфії 5   158 70   35 53
46  Геофізичні методи екологічних досліджень   5 81 36 18   27
47  Методика геологоекологічних досліджень   6 54 24 12   18
48  Основи геодезії та картографії 5   81 36 18   27
49  Основи палеонтології 1   54 18   18 18
50  Латинська мова     26     17 9