НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 Напрям підготовки  0708   Екологія, Спеціальність 7.070801
 Екологія та охорона навколишнього середовища
         
     Розподіл за семестрами  Години
     Всього  З них
    Назва дисципліни  Екзамен  Залік  Курс. Робіт  Лекції  Лабораторні  Практичні  Години на самост.роб.
   
1  Етика та естетика   9   23 18     5
2  Цивільна оборона   9   23 18     5
3  Антропогенна екологія 9     45 36     9
4  Моделювання і прогнозування стану довкілля 9     68 18 36   14
5  Екологічне законодавство України   9   45 36     9
6  Геохімія техногенезу   9   68 36 18   14
7  Екологічний менеджмент       68 36 18   14
8  Екологічна геологія України    9   68 36 18   14
9
Методи побудови та структура ГІС
  9   45 36     9
10  Дисципліни спеціалізації(разом) 9   1 225 90 90   45