НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 Напрям підготовки 0708 Екологія, Спеціальність 6.070800 
 Екологія та охорона навколишнього середовища
     Розподіл за семестрами  Години
     Всього  З них
    Назва дисципліни  Екзамен  Залік  Лекції  Лабораторні  Практичні  Години на самост.роб.
   
   
1

Історія України

 1   54 18   18 18
2  Ділова українська мова    2 48 32     16
3  Історія української, зарубіжної культури та релігієзнавство    6 48 32     16
4  Філософія  4  3 153 34   68 51
5  Основи економічної теорії   2   48 32     16
6  Політологія  7   54 36     18
7  Основи права  і конституційного права України    7 54 36     18
8  Іноземна мова  4  1,2,3 204     136 68
9  Латинська мова    1 54     36 18
10  Фізичне виховання    2,4 204     136 68
11

 Безпека життєдіяльності

   4 72 32 16   24
12

 Охорона праці

    24 16     8
13  Соціоекологія  3   54 18 18   18
14

Вища математика

 3 1,2 258 86   86 86
15 Фізика  1,2   204 68 34 34 68
16 Хімія  2  1 204 68 68   68
17  Біологія    1 81 36 18   27
18  Основи комп'ютерної грамоти    2 48     32 16
19  Основи топографії і аерокосмозйомки  1   54 18 18   18
20  Геологія з основами геоморфології   2  1 228 84 68   76
21  Палеонтологія та еволюція біосфеpи  2  1 153 68 34   51
22  Стратиграфія    4 72 32 16   24
23  Седиментологія  3   54 18 18   18
24  Гідрологія  3   108 36 36   36
25  Еколого-геологічне картування 3,4   150 50 50   50
26  Фізика Землі  4  3 153 68 34   51
27  Основи загальної екології і неоекології  4  3 156 52 52   52
28  Історична геологія    5 54 18 18   18
29  Метеорологія і кліматологія    4 48 16 16   16
30  Основи мінералогії, петрографії і літолог.  6 4,5 306 102 102   102
31  Інтернет технології    3 54   36   18
32  Геоінформатика і геостатистика    5 108 36 36   36
33  Екологічне право    4 48 32     16
34  Гідрогеологія   5   108 36 36   36
35  Загальна геохімія  5   54 36     18
36  Економіка природокористування  5   81 36 18   27
37  Заповідна справа    5 54 36     18
38  Геологія четвертинних відкладів  5   54 36     18
39  Грунтознавство  5   81 36 18   27
40  Ландшафтна екологія   5,6 102 34 34   34
41  Екологічна геологія  6   72 32 16   24
42  Екологія людини    6 72 32 16   24
43  Інженерна геологія  6   96 32 32   32
44  Геофізичні методи дослідження  7  6 204 68 68   68
45  Геологія родовищ корисних копалин  6   72 32 16   24
46  Палеоекологія    6 72 32 16   24
47  Екологія міських систем  6   48 16 16   16
48  Методи вимірювання параметрів НПС  7   129 34 52   43
49  Моніторинг довкілля    7 81 36 18   27
50  Геохімія довкілля    7 81 36 18   27
51  Екостратиграфія  7   81 36 18   27
52  Гідрогеохімія та екологія гідросфери  7   81 36 18   27
53  Комп'ютерна обробка екологічних даних     54   36   18
54  Екологічна геологія України  8  7 126 68 16   42
55  Екологія видобутку і переробки кор.коп.  8  7 129 52 34   43
56  Радіоекологія    8 72 32 16   24
57  Екологічна паспортизація і експертиза  8   48 16 16   16
58  Палеогеографія    8 72 32 16   24
59  Еколологічний аудит та ОВНС     8 72 32 16   24
60  Техноекологія    8 72 32 16   24
61  Екологічна гідрогеологія  8   72 32 16   24
62  Моделювання  і прогнозування стану довкілля  8   96 32 32   32
63  Нормування антропогенного навантаження природнього середовища    8 72 32 16   24