Спеціальність: 8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Освітньо-кваліфікаційний рівень:             магістр

 

Фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” у Львівському національному університеті імені Івана Франка готують кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету та кафедра конструктивної географії географічного факультету. У 2003 році перший випуск спеціалістів та магістрів буде здійснювати  лише кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології. На кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології працюють 8 викладачів. З них – 1 професор, доктор геолого-мінералогічних наук, 4 доценти, кандидати геолого-мінералогічних та кандидати геологічних наук і троє асистентів. .

У підготовці магістрів беруть участь 1 професор і 4 доценти кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології, професор кафедри корисних копалин, 2  професори та 2 доценти кафедри історичної геології і палентології, 2 доценти кафедри фізики Землі.

Pівень підготовки магістрів залишається високим, оскільки окрім 1 професора та 4-х доцентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології у навчальному процесі станом на червень місяць 2003 року беруть участь 2 професори і 2 доценти кафедри історичної геології і палеонтології, 1 доцент кафедри фізики Землі, 1 професор кафедри корисних копалин.

Персонал кафедр, який буре участь у підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, відповідає освітнім та науковим завданням, а робота, як університету так і факультету, щодо підготовки наукових кадрів відповідає законодавству України про освіту, нормативним актам, які регулюють трудові відносини, і забезпечує  належний рівень викладання навчальних дисциплін, підготовки та виховання фахівців.

У 2003 році здійснено перший випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Львівський національний університет імені Івана Франка уклав договори про цільову підготовку фахівців всіх рівнів  за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” з наступними установами:

·         ДГП “Західукрекологія”

·         Державне управління екології і природних ресурсів у Львівській області

·         Львівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту

·         Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Термін дії договорів з 1 червня 2001 р. до 1 червня 2011 р.

Згідно даних договорів студенти пройшли виробничу практику, що дало їм можливість пройти випробувальний термін у цих установах з метою подальшого працевлаштування.

3.  Матеріально -технічна база

Матеріально-технічна база університету відповідає вимогам та потребам навчального процесу згідно з ліцензійним обсягом підготовки фахівців, про що відзначено.

Випускна кафедра має власну матеріально-технічну  базу, яка дозволяє організувати на належному рівні підготовку магістрів на базі використання сучасних аналітичних, інформаційних і педагогічних технологій та забезпечення виконання освітньо-професійної програми з напрямку “Екологія” у повному обсязі

 

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" відповідно до вимог затверджена та погоджена і відповідає вимогам Закону України "Про освіту", грунтується на результатах вивчення та прогнозування виробничої діяльності фахівців, дає можливість визначити сфери та об'єкти діяльності випускників, загальноосвітні та кваліфікаційні вимоги до фахівців цього рівня, перелік знань та вмінь, якими повинен володіти фахівець.

Основою освітньо - професійних програм є проект державного стандарту. При розробці ОПП факультет користувався досвідом підготовки спеціалістів - екологів провідних зарубіжних університетів та наукових центрів, використано також передовий вітчизняний досвід.

ОПП є відповідним чином погоджена і затверджена.

Освітньо - кваліфікаційна характеристика і освітньо-професійна про­грама покладені в основу розроблення навчальних планів і їх структурно-логічних схем. Слід зазначити, що планів розроблено два: один з річним терміном навчання (магістри на даний час навчаються саме за цим планом), другий з півторарічним терміном навчання.

 

4.2 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальні плани для освітньо - кваліфікаційного рівня „магістр" погоджені з Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Науково-методичною комісією та Науково-методичним центром Міністерства освіти і науки України, Науково-методичним центром аграрної освіти та затверджені ректором університету.

Навчальні плани спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" за змістом і структурою відповідають вимогам освітньо-професійної програми Міністерства освіти і науки України. Усі дисципліни навчального плану викладаються студентам у належному обсязі.

 

4.3 РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Зміст підготовки фахівців обумовлюється системою розроблених на геологічному факультеті та узгоджених у встановленому порядку навчально-методичних документів зі спеціальності та з окремих дисциплін.

Навчально-методичну документацію затверджено відповідно до встановлених вимог

 

4.4 ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ З ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Сучасні освітні технології передбачають широке використання комп'ютерної техніки. Вона використовується як під час аудиторних занять (практичні, лабораторні), так ї під час самостійної роботи студентів (індивідуальна, курсова, дипломна робота). Комп'ютерна підготовка забезпечується низкою дисциплін, передбачених навчальним планом.

 

4.5 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Робочим навчальним планом підготовки магістрів-екологів передбачено написання магістерської роботи. Для написання магістерських робіт викладачами факультету підготовлені методичні розробки. Розроблено тематику магістерських робіт.

Магістерську роботу студенти виконують у 11-у семестрі. Теми магістерських робіт студентів-випускників розглянуті на кафедрах та затверджені на Раді факультету.

 

4.6.  ПРОГРАМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Програми практичної підготовки магістрів базуються на Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993р., методичних рекомендацій щодо складання програми практики студентів вищих навчальних закладів від 11 лютого 1996р.

Ректоратом укладено договори про проходження практики з різними підприємствами. Щорічно поновлюється і поповнюється перелік баз практики.

Програми практичної підготовки магістрів відповідають змісту підготовки фахівців особливостям професійної діяльності та потребам регіону, що забезпечується структурою навчальних планів, складом навчальних дисциплін і обсягами часу на їх вивчення, змістом та спрямованістю теоретичних та практичних занять, самостійної роботи, навчальної маністерської та асистентсько-педагогічної практик та виконанням магістерських робіт.

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів та студентів є наукова бібліотека з її фондами. На факультеті є філія наукової бібліотеки, фонди філії налічують понад 10 тис. книг. Крім цього, на факультеті є також студентська бібліотека. Бібліотека, в основному забезпечена науковою, навчальною літературою, а також спеціальною періодикою. Також слід зазначити, що кожна кафедра геологічного факультету має свою власну бібліотеку, які разом нараховують тисячі книг. Студенти мають доступ до Інтернету і користуються ним як джерелом наукової інформації.

 

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На геологічному факультеті створені і успішно працюють наукові школи мінералогії, гідрогеології  та охорони гідросфери, геохімії, геології золота та інші.

У наукових дослідженнях бере участь увесь професорсько-викладацький склад кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології. На кафедрі розроблялась держбюджетна тема Ге 418 Б "Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища (теоретичні та методологічні основи)", науковий керівник професор Пізнюр А.В. За підсумками виконання теми захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано понад 50 публікацій, з яких 2 монографії. З цього року відкрито нову держбюджетну тему Ге-119Б „Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища гірничо­видобувних районів західних областей України.".

На базі кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології працює регіональний семінар "Теорія та практика екологічної геології" (керівник -проф. Колодій В.В.). Кафедра тісно співпрацює з Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівським відділенням Українського державного геологорозвідувального інституту, виробничими  установами та підприємствами. Ведеться спільна пошукова та науково-дослідна робота, що відображено у  спільних публікаціях.

Кафедра веде роботу з активного залучення студентів до науково-дослідної роботи. Основними факторами залучення студентів до наукової діяльності на кафедрі є: елементи наукових досліджень студентів у навчальному процесі (підготовка курсових, дипломних робіт); участь у студентських науково-практичних конференціях, семінарах, наукових конференціях, підготовка статей.