НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ         0708    ЕКОЛОГІЯ
спеціальність 6.070800   -  ”Екологія та охорона навколишнього середовища"
Кваліфікація   бакалавр екології                    
Форма навчання заочна   Термін навчання 5 років  
Nп/п. Назва дисципліни Всього (стац.) Розподіл за семестрами Г о д и н и
Всього+сам.роб. Всього з них
 екзаменів    заліків контрол. робіт курсових робіт (проектів)            лекції лабораторні практичні семiнарськi на самостійну роботу
заняття  
            Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  
1 Історія України 54 1       36 12 12       24
2 Дiлова українська мова 48   5     32 10 6     4 22
3 Історія української, зарубiжної культури та релігієзнавство 48   2     32 10 10       22
4 Фiлософiя 153 4 3     102 32 20     12 70
5 Основи економiчної теорiї 48 3       32 10 10       22
6 Полiтологiя 54 9       36 10 10       26
7 Основи права і конституційного права України 54   7     36 10 10       26
8 Iноземна мова 204 5 1,2,3,4 2,4   136 48       48 88
9 Безпека життєдiяльностi та охорона праці 72   8     48 18 14     4 30
10 Соціоекологія 54 4   3 4 36 14 10     4 22
  Разом 789         526 174 102     72 352
        Цикл фундаментальних дисциплін  
11 Вища математика 258 2 1     172 48 24     24 124
12 Фізика 204 2 1     136 32 20   12   104
13 Хiмiя 204 2 1     136 32 20 12     104
14 Бiологiя 81   1     54 18 18       36
  Разом 747         498 130 82 12 12 24 368
        Цикл професійно-орієнтованих дисциплін
15 Основи комп'ютерної грамоти 48     3   32 12   12     20
16 Основи топографії і аерокосмозйомки 54 1       36 16 10 6     20
17 Геологiя з основами геоморфологiї 228 3 2 1   152 70 42 28     82
18 Палеонтологія та еволюція біосфери 153 5   4   102 46 30 16     56
19 Стратиграфія 72 7   6   48 24 16 8     24
20 Седиментологія 54 8   7   36 16 16       20
21 Гiдрологiя 108 5   4   72 34 24 10     38
22 Еколого-геологічне картування 150 7   6   100 48 30 18     52
23 Фізика Землі 153 4   3   102 48 30 18     54
24 Основи загальної екологiї та неоекології 156 2   1   104 48 32 16     56
25 Історична геологія 54   6     36 18 12 6     18
26 Метеорологiя i клiматологiя 48   1     32 14 10 4     18
27 Основи мінералогії, петрографії і літології 306 6,7   5   204 70 38 32     134
28 Інтернет технології 54     10   36 12   12     24
29 Геоінформатика і геостатистика 108   8 7   72 28 14 14     44
30 Екологiчне право 48   10     32 14 14       18
31 Гідрогеологія та інженерна геологія 204 8 7   8 136 66 40 26     70
32 Загальна геохімія 54 6       36 16 16       20
33 Економiка природокористування 82 9       54 24 18 6     30
34 Заповiдна справа 54   6 5   36 14 14       22
35 Геологія четвертинних відкладів 54 9       36 14 10 4     22
36 Грунтознавство 81 3 2     54 34 26 8     20
37 Ландшафтна екологiя 102   10 9   68 26 18 8     42
38 Екологiчна геологiя 72 5   4   48 28 20 8     20
39 Екологiя людини 72   5     48 20 20       28
40 Геологія родовищ корисних копалин 72 5       48 20 14 6     28
41 Палеоекологія 72   9     48 20 14 6     28
42 Палеогеографiя 72   10     48 24 16 8     24
43 Екологія міських систем иа техноекологія 144 3   2   96 46 30 16     50
44 Методи вимірювання параметрів НПС 129 10   9   86 32 22 10     54
45 Монiторинг довкілля 81   8     54 28 20 8     26
46 Екостратиграфія 81 10       54 26 18 8     28
47 Гідрогеохімія, екологія гідросфери та екологічна гідрогеолія 153 10 9 8 10 102 46 34 12     56
48 Комп’ютерна обробка екологiчних даних 54     10   36 14 4 10     22
49 Геофізичні методи досліджень 204 8   7   136 32 22 10     104
50 Екологiчна геологія України 126 6   5 6 84 38 28 10     46
51 Екологія видобутку і переробки корисних копалин 120 10 9 8   86 42 30 12     44
52 Радiоекологiя 72   8     48 18 14 4     30
53 Екологiчна паспортизація, експертиза, аудит та ОВНС 120 7   6   80 36 24 12     44
54 Моделювання i прогнозування стану довкiлля 96   10 9   64 28 14 14     36
55 Нормування антропологiчних навантажень 96 10   9   64 28 18 10     36
56 Геохімія довкілля 81   7     54 16 16       38
  Разом 4350         2900 1254 838 416     1646
  Разом 5886   3924 1558 1022 428 12 96 2366
Кількість Курсових проектів 4  
Екзаменів 36  
Заліків 31  
Контрольних робіт 28